Bild på grafit och elbilsbatteri.

Collage med en bit grafit, viktig komponent i batteritillverkning, och ett elbilsbatteri.

Hållbar värdekedja för batterier

En accelererande elektrifiering av såväl industrin som transportsektorn är en avgörande förutsättning för fossilfrihet och för att möta klimatutmaningen. Energilagring och batterier är centrala och avgörande pusselbitar i elektrifieringen och morgondagens fossilfria energisystem. För batterier har utvecklingen bara börjat, och snabba framsteg av både tekniska lösningar och affärsmodeller sker.

SGU, Energimyndigheten och Naturvårdsverket har haft ett regeringsuppdrag att genom myndighetssamverkan stödja och utveckla verksamheter i Sverige som kan utgöra delar av en hållbar och konkurrenskraftig europeisk värdekedja för batterier. Sverige har flera styrkeområden som ger landet stora möjligheter att bli en ledande batterination som bidrar till framtidens välfärd och till de politiska målsättningarna i Parisavtalet och Agenda 2030. För att bidra till resurseffektiva och hållbara cirkulära flöden förutsätter det dock att arbetet intensifieras i flera avseenden.

Det finns tydliga utmaningar i att nå en hållbar råmaterialförsörjning inom EU. Geopolitiskt behöver även frågan om ökat oberoende genom hela batterivärdekedjan beaktas. Svensk forskning behöver förstärkas för att vara fortsatt konkurrenskraftig och bidra till att nya hållbara lösningar kan introduceras på marknaden. Insatser för kompetensförsörjningen i Sverige på kort och lång sikt behöver skyndsamt växlas upp, inte minst inom akademin och näringslivet. En ökad och uppskalad samordning mellan stat, näringsliv och akademi är nödvändig för en hållbar och effektiv batterivärdekedja.

Slutrapporteringen av uppdraget för fram tolv gemensamma förslag som är centrala för att adressera viktiga utmaningar och främja utvecklingen för en hållbar batterivärdekedja. Förslagen kompletterar varandra och myndigheterna har redan påbörjat arbetet med fyra av dem.

Läs mer om förslagen i rapporten Utveckla myndighetssamverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk värdekedja för batterier

Fortsatt arbete

SGU ska tillsammans med Statens energimyndighet (Energimyndigheten) och Naturvårdsverket fortsätta att utveckla samverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk batterivärdekedja. Myndigheterna har fått ett nytt regeringsuppdrag att fortsatt utveckla en bred dialog och samverkan kring batterirelaterade förutsättningar, tillsammans med relevanta aktörer från hela batterivärdekedjan. Myndigheterna ska även föreslå ändamålsenliga indikatorer för utvecklingen av en hållbar batterivärdekedja samt föreslå en tillhörande plan för uppföljning och utvärdering av utvecklingen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 december 2023 och Energimyndigheten har det sammanhållande ansvaret för redovisningen.

 

 

Senast granskad 2021-03-31