Bild på grafit och elbilsbatteri.

Collage med en bit grafit, viktig komponent i batteritillverkning, och ett elbilsbatteri.

17 oktober 2022

Tolv förslag på vägen till en hållbar batterivärdekedja

Batterier är centrala och avgörande pusselbitar i elektrifieringen av industrin och transportsektorn för att möta klimatutmaningarna. Arbetet behöver intensifieras och Sverige har möjlighet att bli en ledande batterination, bidra till att bibehålla välfärden, Parisavtalet och Agenda 2030-målen. Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning presenterar tolv förslag för att etablera en hållbar och konkurrenskraftig europeisk värdekedja för batterier. 

Myndigheterna lägger i en ny rapport tolv gemensamma förslag som är centrala för att adressera viktiga utmaningar och främja utvecklingen för en hållbar batterivärdekedja. Förslagen kompletterar varandra och myndigheterna har redan påbörjat arbetet med fyra av dem.

– Vi ser behov av att förstärka satsningar inom kompetensförsörjning, forskning och innovation för näringsliv, akademi och offentlig sektor. Insatserna för svensk konkurrenskraftig forskning behöver stärkas för att snabbt omsätta nya hållbara lösningar till marknad. Jag hoppas att regeringen skyndsamt beslutar om våra förslag. Vi vill bland annat fortsätta samverka proaktivt kring policyutveckling. Våra egna åtaganden har vi redan börjat med. säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Sverige har styrkeområden inom fordonsindustrin, battericelltillverkning och återvinning, automation, tillverkning och gruvindustri samt tillhörande konkurrenskraftig forskning. Det förutsätter dock att arbetet intensifieras.

– Den kommande batteriförordningen på EU-nivå är en viktig del i utvecklingen mot en hållbar batterivärdekedja, där vi haft mycket nytta av samverkan och kommer behöva fortsätta samverka för ett framgångsrikt genomförande. Men, som den här rapporten visar, fler kompletterande insatser krävs för att etablera en hållbar batterivärdekedja med resurseffektiva och hållbara cirkulära flöden, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket. 

Utvecklingen går väldigt snabbt. Det planeras redan för tjugotalet nya storskaliga batterifabriker bara i Europa. I Sverige finns nu en i drift med cirkularitet och hållbarhet som självklara delar av affärsmodellen och fler är på gång.

– Den snabba utvecklingen medför bristande tillgång till råmaterial och ett strategiskt oberoende för EU blir allt viktigare utifrån det geopolitiska läget. Vi behöver därför se till att säkra tillgången på de hållbara råmaterial som behövs för batteritillverkningen inom EU. Där har Sverige goda förutsättningar att vara ledande inom både råmaterialförsörjningen och hela batterivärdekedjan. Vi behöver få konkreta uppdrag och satsningar för att kunna komma vidare och driva utvecklingen, säger Anneli Wirtén, generaldirektör på SGU.

Läs mer om förslagen i rapporten Utveckla myndighetssamverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk värdekedja för batterier

Senast granskad 2022-10-17