September

 • Grundvattensituationen i september

  I slutet av september är grundvattennivåerna mycket låga i stora delar av Götaland och Svealand för både små och stora grundvattenmagasin. Beräkningar tyder dock på att nivåerna inom kort kommer börja stiga och göra detta förhållandevis snabbt i framförallt små magasin vilket kommer förbättra grundvattensituationen. I Norrland är den nuvarande grundvattensituationen mer normal och förväntas också vara det den närmaste tiden.

  27 september 2022

 • Ny rapport om hur grundvattennivåer påverkas vid våtmarksrestaurering

  Rapporten bygger på modeller som visar att de omgivande jordarnas genomsläpplighet spelar stor roll för grundvattennivåerna när man lägger igen dräneringsdiken i en våtmark.

  26 september 2022

 • Anmäl dig till Grundvattendagarna 2022

  Glöm inte att anmäla dig till Grundvattendagarna 2022 som går av stapeln den 18–19 oktober i Göteborg. Grundvattendagarna är den självklara samlingsplatsen för alla som arbetar med Sveriges grundvatten.

  23 september 2022

 • Ny beskrivning av berggrundskartorna söder om Eskilstuna

  SGU har genomfört nya geologiska kartläggningar söder om Eskilstuna. Projektet har resulterat i uppdaterade lokala berggrunds- och geofysiska databaser, ett viktigt underlag för planering och resursförvaltning för prospekteringsföretag, kommuner och länsstyrelser.

  21 september 2022

 • Rapport om berggrunden under Sudret

  SGU har undersökt berggrunden på Sudret, på södra Gotland, med syfte att öka kunskapen om förutsättningarna för grundvattenuttag, geotermi och koldioxidlagring. Tolkning och bearbetning av både äldre och nya borrningar, geofysiska mätningar och tekniska analyser har resulterat i en detaljerad bild av berggrundens uppbyggnad och egenskaper på djupet.

  13 september 2022

 • SGU medverkar i fältträffar om våtmarksrestaurering

  SGU stöttar på olika sätt länsstyrelsernas och kommunernas arbete med våtmarksrestaurering. Genom medverkan i fältträffar tillsammans med bland annat våtmarkssamordnare bidrar SGU med relevant jordartsgeologisk och hydrogeologisk kunskap.

  9 september 2022

 • Metallprisernas utveckling under sommaren 2022

  Perioden juni till och med augusti präglades av oro på världsmarknaden. Inflationshotet, räntehöjningar men också lättnader i Kinas tillverkningsindustrin och positiva signaler om framtiden bidrog både till ned- och uppgångar i metallpriserna.

  8 september 2022

 • SGU:s undersökningar i området Grycksbo-Insjön ger bättre berggrundsdata

  SGU har utfört berggrundsgeologiska och geofysiska undersökningar i området Grycksbo-Insjön i Leksands och Falu kommuner. Projektet förbättrar den berggrundsgeologiska kartbilden i området och presenteras i en ny rapport.

  7 september 2022

 • Fem nya rapporter om grundvatten i Småland och Västergötland

  SGU har kartlagt och beskrivit fem grundvattenmagasin i Småland och Västergötland. Informationen är viktig för en hållbar hushållning av vattenresurserna.

  6 september 2022