Foto av en våtmark.

Foto: Elin Norström/SGU.

26 september 2022

Ny rapport om hur grundvattennivåer påverkas vid våtmarksrestaurering

Rapporten bygger på modeller som visar att de omgivande jordarnas genomsläpplighet spelar stor roll för grundvattennivåerna när man lägger igen dräneringsdiken i en våtmark.

SGU har gjort hydrauliska modelleringar av hur grundvattnet påverkas i samband med restaurering av våtmarker. Modellerna visar vilka effekter som kan uppstå på grundvattennivån när man återställer dikade våtmarker belägna i anslutning till i fyra olika geologiska typmiljöer: rullstensås, svallsand, lerslätt och moränsluttning.

Modellerna visar att våtmarksåtgärder i anslutning till genomsläpplig jord har störst påverkan på grundvattennivåer i omgivningen. Vid rätt förutsättningar kan området som påverkas sträcka sig flera hundra meter utanför torvmarken. Våtmarksåtgärder i anslutning till mindre genomsläppliga jordar ger en mer begränsad påverkan på grundvattnet i omgivningen.

Syftet med studien har varit att ta fram underlag för att bedöma effekter av åtgärder när man återskapar våtmarker. Frågan berör bland annat dricksvattentillgång, markanvändning och biologisk mångfald och är därmed viktig för flera olika aktörer i samhället. Exempel på berörda aktörer är markägare, fastighetsägare, samhällsplanerare och naturvårdare.

Modellerna i rapporten kan användas som stöd i länens beslut vid fördelning av medel mellan olika våtmarksprojekt. Modelleringen bör dock anpassas till lokala förhållanden för att stödja en platsspecifik påverkansbedömning.

Ladda ner rapporten Effekter på omgivande grundvattennivå vid våtmarksåtgärder, en studie baserad på hydraulisk modellering.

torvmark och modell.jpg

Den övre bilden visar ett tvärsnitt genom en utdikad torvmark som underlagras av lera. Den undre bilden visar en hydraulisk modell av ett motsvarande område.

Illustratör (övre bilden): Magdalena Thorsbrink/SGU.

 

Senast granskad 2022-09-26