Våtmark med vatten och döda grästuvor. I bakgrunden finns en barrskog. Foto.

Foto: Gustav Sohlenius/SGU

9 september 2022

SGU medverkar i fältträffar om våtmarksrestaurering

SGU stöttar på olika sätt länsstyrelsernas och kommunernas arbete med våtmarksrestaurering. Genom medverkan i fältträffar tillsammans med bland annat våtmarkssamordnare bidrar SGU med relevant jordartsgeologisk och hydrogeologisk kunskap.

Fältträffarna arrangeras i samarbete mellan Naturvårdsverket och respektive länsstyrelse och genomförs på ett antal platser i Sverige under 2022. Träffarna omfattar både fältbesök till restaurerade våtmarker och till platser där restaurering planeras inom en nära framtid. Målgruppen för träffarna är reservatsförvaltare, våtmarkssamordnare och klimatanpassare. Utöver SGU medverkar även andra expertmyndigheter, som SMHI och Skogsstyrelsen, samt forskare från olika universitet. De gemensamma besöken i fält skapar goda möjligheter till kunskapsutbyte och diskussioner kring praktiska möjligheter och utmaningar kopplade till restaureringsprojekt, samt om våtmarkers betydelse i ett större perspektiv.

Våtmarker och grundvatten

SGU:s pågående våtmarksarbete fokuserar på frågor som berör effekter på grundvattnet i samband med restaurering och anläggning av våtmarker. Att restaurera dikad våtmark kan i vissa fall ha en positiv inverkan på grundvattenytan. I de fall en våtmark omges av jordar med hög genomsläpplighet kan en höjd grundvattenyta i själva våtmarken leda till att grundvattenytan höjs även i omgivande mark. 

SGU har sedan tidigare tagit fram ett geologiskt kunskapsunderlag som kan användas som stöd vid planering av våtmarksåtgärder. Kunskapsunderlaget innehåller även information om hur man går till väga för att utvärdera eventuell påverkan på grundvattennivåer runt våtmarken i samband med restaurering.

Nytt kunskapsstöd på gång

Pågående arbete på SGU innefattar även att ta fram kunskapsstöd med fokus på hur man genom geografiska informationssystemsapplikationer (GIS) kan identifiera platser som är lämpade för restaurering ur ett hydrogeologiskt perspektiv.

SGU:s arbete med våtmarksrestaurering och dess betydelse för hydrogeologin finansieras av Naturvårdsverket inom ramen för Våtmarkssatsningen.

Gå till SGU:s kunskapsstöd: 

Geologisk handledning för våtmarksåtgärder

Senast granskad 2022-09-09