Träd med berg i bakgrunden. Foto.

Sundrekalksten i klinten sydväst om Digrans.

Foto: Mikael Erlström/SGU

13 september 2022

Rapport om berggrunden under Sudret

SGU har undersökt berggrunden på Sudret, på södra Gotland, med syfte att öka kunskapen om förutsättningarna för grundvattenuttag, geotermi och koldioxidlagring. Tolkning och bearbetning av både äldre och nya borrningar, geofysiska mätningar och tekniska analyser har resulterat i en detaljerad bild av berggrundens uppbyggnad och egenskaper på djupet.

Den relativt ytligt liggande Burgsvikssandstenen och den djupare Faluddensandstenen har störst förutsättningar för grundvattenuttag, geotermi, energilagring och koldioxidlagring och har därför fått störst utrymme i rapporten.

Burgsvikssandstenen påträffas ytligt i de västra och nordvästra delarna av Sudret medan den i sydöst ligger på drygt 100 m djup. Modellering av Burgsvikssandstenens uppbyggnad visar på en högre andel sandsten i de västra och nordvästra delarna av Sudret med störst möjligheter för uttag av grundvatten i de övre sandstenslagren. Grundvattenbildningen till de undre och djupare liggande sandstenslagren är mindre på grund av tätare mellanliggande lager med lersten. Det betyder att om man borrar en brunn och har kommit igenom de övre metrarna av Burgsvikssandstenen så är det inte troligt att kapaciteten ökar väsentligt även om man fortsätter borra djupare. Det är stor risk att få saltpåverkat grundvatten i de undre delarna och framför allt i sydöst, där sandstenslagren ligger på cirka 100 meters djup.

Undersökningarna har också lokaliserat en nordvästligt orienterad förkastningszon tvärs Sudret mellan Stockviken, Burgsvik och Näsudden, där det kan finns möjligheter till bättre grundvattenuttag i en förmodat uppsprucken berggrund.

Faluddensandstenen är ett av de mest intressanta alternativen för koldioxidlagring i södra Östersjön där den ligger på lämpligt djup och även är något tjockare. Baserat på bland annat kärnborrningen St.Sutarve-2018 redovisas djup, utbredning och tjocklek, sandstenens mineralogiska och kemiska uppbyggnad, porositet och permeabilitet, samt termiska egenskaper. Underlaget ger ett värdefullt bidrag till bedömningarna av sandstenens lämplighet som lagringsalternativ till havs och för eventuella pilotförsök på land.

Undersökningen visar även att Faluddensandstenen har en geotermisk potential som möjliggör uttag av flera MW värme. Temperaturgradienten på Sudret är en av de högsta Sverige, cirka 38° C/km. Det krävs dock att det finns lokala mottagare till värmen. Faluddensandstenen är också lämplig för energilagring då den uppfyller flertalet krav för lagring av tryckluft (s.k. CAES, Compressed Air Energy Storage). Hittills har sju lämpliga strukturer identifierats i Faluddensandstenen på södra och sydöstra Gotland, där det i den största strukturen bedöms kunna lagras uppemot 1 300 MWh energi.

Sammanfattningsvis har SGU:s studie resulterat i ett omfattande material och modeller som gör att Sudret kanske är det sedimentära berggrundsområde i Sverige där vi vet mest om de djupgeologiska förhållandena. Modellering och tolkningar av multidisciplinära data har också gett viktig kunskap för framtida liknande arbeten där Sudretstudien kan utgöra en viktig referens.

Läs rapporten om berggrunden under Sudret.

Senast granskad 2022-09-13