Maj

 • Grundvattensituationen i maj

  Under maj månad har nivåerna i de små grundvattenmagasinen fortsatt att sjunka mer än normalt i stora delar av landet medan situationen i de stora magasinen är tämligen oförändrad. Beräkningar tyder på att nivåerna kommer att vara fortsatt under de normala i stora delar av landet under sommaren såvida det inte kommer rikligt med nederbörd.

  31 maj 2022

 • Alternativa kalkstensförekomster till Slite, Gotland

  Geologiskt sett har kalkstensförekomsterna på Gotland, i Sydvästskåne, i Västergötland och på Öland bäst egenskaper för att kunna ersätta ett bortfall av produktionen i Slite. När det gäller ersättning via import är kapaciteten hos producenter i utlandet begränsad, och en leverans skulle i så fall troligen ske från många olika länder.

  31 maj 2022

 • SGU är kritiska till deponi vid Åsbymon

  SGU är kritiska till en ansökan om en deponi av externa massor vid Åsbymon i Eskilstuna kommun. SGU har föreslagit att ansökan ska avslås.

  25 maj 2022

 • Flygmätningar på låg höjd i Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län

  Från 23 maj till slutet av augusti utför SGU geofysiska flygmätningar i Västernorrlands län, Gävleborgs och Jämtlands län. Mätningarna görs på 60 meters höjd och syftet är att kartlägga berggrunden.

  20 maj 2022

 • Regeringsuppdrag om ersättningsmaterial till cement

  SGU har fått ett regeringsuppdrag som ska sammanfatta kunskapsläget om alternativa bindemedel till betong och föreslå åtgärder för att underlätta tillhandahållandet av dessa.

  11 maj 2022

 • SGU bidrar till forskning om grundvatten

  SGU:s utlysning av forskningsbidrag på temat grundvatten har resulterat i att SGU stöttar två projekt; ett om grundvattnets roll i kolets kretslopp och ett annat om hur kritiska metaller förekommer och transporteras i grundvatten.

  10 maj 2022

 • Metallprisernas utveckling i april

  April präglades av minskad efterfrågan och prisnedgångar på de flesta metallerna. Ökad smittspridning av COVID-19 i Asien samt Rysslands invasion av Ukraina sätter fortfarande stora spår i världsekonomin.

  5 maj 2022

 • SGU efterlyser samarbete med universitet för att utveckla efterbehandling av PFAS

  SGU söker tillsammans med SGI samarbete med universitet kring forskningsprojekt inom utvärdering och utveckling av åtgärdsmetoder vid områden förorenade med PFAS.

  4 maj 2022