Ett  handtag på en pump tillhörande en brunn.

Foto: Kajsa Bovin, SGU.

4 maj 2022

SGU efterlyser samarbete med universitet för att utveckla efterbehandling av PFAS

SGU söker tillsammans med SGI samarbete med universitet kring forskningsprojekt inom utvärdering och utveckling av åtgärdsmetoder vid områden förorenade med PFAS.

Högfluorerade ämnen, PFAS, är en grupp syntetiskt framställda kemikalier med problematiska miljö- och hälsoegenskaper. På senare år har de blivit föremål för omfattande utredningar och regleringar på grund av deras förekomst i grundvatten. PFAS-ämnen är extremt långlivade, eller kan omvandlas till långlivade ämnen, vilket bidrar till att det är komplicerat att efterbehandla PFAS-föroreningar.

Mot den bakgrunden söker nu SGU och SGI forskningssamarbete med universitet inom ramen för ett regeringsuppdrag, för att fortsätta forskning och kunskapsuppbyggnad inom områden förorenade med per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS).

Urvalsprocess

En intresseanmälan för samverkan ska lämnas in senast den 8 maj. Därefter kommer dialogmöten att genomföras med de som anmält intresse mellan den 16–31 maj 2022.

Parallellt med denna intresseanmälan så undersöker SGU och SGI entreprenörers intresse för ett eventuellt samarbete kring åtgärdsmetoder tillämpbara på PFAS-förorenad jord och/eller vatten. Utifrån utfallet av entreprenörernas intresseanmälan och en kunskapssammanställning av åtgärdsmetoder kommer två till tre hypoteser/forskningsfrågor att identifieras och väljas ut. Målet är att SGU och SGI etablerar en forskningssamverkan med ett universitet under åren 2022–2024 för att svara på en eller fler av dessa forskningsfrågor. Här finns ett önskemål om att en post-doc kan arbeta med forskningsfrågorna under denna tidsperiod. Fokus för den kompetensuppbyggnad som SGI och SGU avser bidra till kommer inte att ligga på biologiska metoder.

Under dialogmötet kommer uppdraget att introduceras och de intresserade forskargrupperna ges tillfälle att ställa frågor samt att berätta mer om sin verksamhet och sina förutsättningar. Det finns då tillfälle att diskutera finansieringsbehov, krav från institutionen, meritlista rörande PFAS forskning och åtgärdstekniker, infrastruktur med mera. Observera att utpekade frågeställningar inte kommer att vara färdiga vid denna tidpunkt, varför projektupplägg inte kommer att behandlas under dialogmötet.

Inlämning via intresseanmälan

Intresse anmäls senast 8:e maj via SGU:s upphandlingssystem

Intresseanmälan består av kontaktuppgifter till kontaktperson för forskargruppen, och en indikation av tre vardagar mellan den 16–31 maj 2022 då ett dialogmöte kan genomföras. Genom samma system som intresseanmälan registreras kan även frågor ställas, och den intresseanmälan som efterfrågar entreprenörsamverkan laddas ned.

Anmälan är inte bindande.

 

 

 

 

Senast granskad 2022-05-04