Några grenar av en tall. På en gren växer en liten kotte. Foto.

Foto: Piqsels.

25 maj 2022

SGU är kritiska till deponi vid Åsbymon

SGU är kritiska till en ansökan om en deponi av externa massor vid Åsbymon i Eskilstuna kommun. SGU har föreslagit att ansökan ska avslås.

Den 13 april 2022 tog SGU emot ett ärende om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet på fastigheten Åsbymon 2:39 och Åsbymon 2:40 i Eskilstuna kommun för yttrande. SGU har tidigare uttalat sig i ärendet, senast den 23 september 2021 som en förtydligande komplettering av våra tidigare yttranden i ärendet (vårt diarienummer: 33-1875/2021). I tidigare yttranden har SGU varit tveksamma till deponering av massor på platsen och SGU håller fast vid att det är olämpligt att externa massor deponeras i täktområdet.

För stabilitet planeras de lösa massorna att deponeras i ett tidigare grustag i en grundvattenförekomst. SGU menar att trots att massorna klassas som inerta (det vill säga material som vid lagring inte förändras fysikaliskt, kemiskt eller biologiskt) så riskerar lakvatten hålla högre halter av föroreningar än vad som kan tillåtas utifrån risk för påverkan på grundvattenförekomstens miljökvalitetsnorm.

Läs yttrandet i sin helhet

Senast granskad 2022-05-25