31 maj 2022

Grundvattensituationen i maj

Under maj månad har nivåerna i de små grundvattenmagasinen fortsatt att sjunka mer än normalt i stora delar av landet medan situationen i de stora magasinen är tämligen oförändrad. Beräkningar tyder på att nivåerna kommer att vara fortsatt under de normala i stora delar av landet under sommaren såvida det inte kommer rikligt med nederbörd.

I de små magasinen har grundvattennivåerna, till följd av snösmältningen, stigit i Norrlands centrala delar och i fjälltrakterna. I fjälltrakterna är därför nivåerna över de normala, och i nordligaste Norrland till och med mycket över de normala. I resterande delar av landet har nivåerna däremot sjunkit mer än normalt, med undantag för delar av Skåne. Detta beror på att det under våren kommit mindre nederbörd än vanligt. Nivåerna är därför under eller mycket undre de normala i stora delar av landet. Mycket låga nivåer för årstiden uppträder på flera håll i landet, bland annat längs Norrlandskusten, i södra Norrland samt i delar av Svealand och Götaland.

I de stora grundvattenmagasinen sker förändringarna långsammare. I norra delen av landet har nivåerna huvudsakligen stigit till följd av snösmältning och för att växtsäsongen inte kommit i gång ordentligt, varför nivåerna är över eller mycket över de normala. I södra delen av landet fortgår den sjunkande trenden, något kraftigare än vanligt för årstiden, och nivåerna är nu under de normala i delar av Svealand och Götaland. I sydöstra Svealand och nordöstra Götaland är grundvattennivåerna mycket under de normala för årstiden.

Grundvattensituationen vecka 22

Små magasin

Karta grundvattennivåer små magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer små magasin

Stora magasin

Karta grundvattennivåer stora magasin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna

Grundvattensituationen de närmaste månaderna

framtidanivaer_juni-juli_222.png

Inför sommaren är nivåerna i de små magasinen under de normala i större delen av landet, och SGU:s beräkningar indikerar att det krävs en väsentlig påfyllning för att grundvattensituationen ska kunna återgå till normala förhållanden för årstiden. Om så inte sker kan därför förväntas att nivåerna är fortsatt under de normala även vid månadsskiftet juni/juli. Detta gäller särskilt längs ostkusten och i nordvästra Götaland, där det krävs särskilt stora nederbördsmängder för att återgå till en normal grundvattensituation.

Med anledning av detta bedömer SGU att det finns risk för vattenbrist på grund av låga nivåer i små magasin i Gotlands, Gävleborgs, Hallands, Jönköpings, Kronobergs och Västra Götalands län. Detta behöver inte nödvändigtvis medföra problem, och stora lokala variationer kan förväntas, men det kan förväntas att vattentillgången blir sämre i enskilda brunnar i de sex länen.

Även för de stora magasinen finns några områden där beräkningar indikerar att de låga grundvattennivåerna kommer att kvarstå under en längre period framöver. De för årstiden låga nivåerna i sydöstra Svealand och nordöstra Götaland kommer sannolikt att bestå under hela sommaren. Nivåerna i de stora magasinen berör främst den kommunala vattenförsörjningen, och konsekvenser av låga nivåer beror till stor del på lokala förhållanden både vad gäller magasinens egenskaper och tekniska förutsättningar.

Läs mer om tjänsten Risk för vattenbrist.

Läs mer om SGU:s beräkning av framtida grundvattennivåer och kartor för andra tidpunkter och scenarier.

Senast granskad 2022-05-31