Metabasaltisk lava med brottstycken av sur metavulkanit.

Metabasaltisk lava med brottstycken av sur metavulkanit från området Grycksbo-Insjön.

Foto: Alexander Lewerentz/SGU.

7 september 2022

SGU:s undersökningar i området Grycksbo-Insjön ger bättre berggrundsdata

SGU har utfört berggrundsgeologiska och geofysiska undersökningar i området Grycksbo-Insjön i Leksands och Falu kommuner. Projektet förbättrar den berggrundsgeologiska kartbilden i området och presenteras i en ny rapport.

Grycksbo-Insjön-Omslag.jpg

Sveriges geologiska undersökning har under åren 2019–2021 utfört geologiska och geofysiska undersökningar i syfte att förbättra den berggrundsgeologiska kartbilden över ett område nordväst om Falun i Dalarnas län. Den reviderade kartbilden presenteras i en ny rapport tillsammans med sammanställningar av underliggande fältobservationer, petrografiska observationer, litogeokemiska och geofysiska data samt sammanvägda tolkningar av de olika datamängderna. Därutöver presenteras även resultaten från två bestämningar av metamorfa tryck- och temperaturförhållanden samt en radiometrisk åldersbestämning.

Fältarbetena omfattade totalt cirka 15 veckors geologisk kartering och fyra veckors geofysiska mätningar. Projektet är en del av det övergripande SGU-projektet Bergslagen, etapp 2, malmpotentiell som inleddes 2018. Projektområdet ligger i Dalarnas län och omfattar delar av Leksands och Falu kommuner. Anledningen till att undersökningarna förlagts hit är att befintligt berggrundsgeologiskt underlag bedömts vara bristfälligt i delar av området. Undersökningen har bedrivits yttäckande på de metavulkaniska och metasedimentära bergarterna; fokus har legat på lagerföljd, strukturell uppbyggnad och utveckling.

Informationen finns lagrad i SGU:s databaser och är tillgänglig för uttag genom beställning av SGU:s olika geologiska och geofysiska dataprodukter. SGU:s kartdatabas har uppdaterats baserat på den nyinsamlade informationen och den reviderade kartbilden finns tillgänglig via SGU:s kartprodukter och kartvisare.

Läs rapporten Berggrundskartering och geofysiska undersökningar i området Grycksbo-Insjön

Till Kartvisaren

Senast granskad 2022-09-07