Uppodlad mark på isälvsavlagringen öster om Ambjörnarp.

Uppodlad mark på isälvsavlagringen öster om Ambjörnarp. Sammansättningen är grovkornig.

Foto: Åsa Lindh, SGU.

6 september 2022

Fem nya rapporter om grundvatten i Småland och Västergötland

SGU har kartlagt och beskrivit fem grundvattenmagasin i Småland och Västergötland. Informationen är viktig för en hållbar hushållning av vattenresurserna.

En av rapporterna gäller ett grundvattenmagasin i Småland och de övriga fyra beskriver grundvattenmagasin i Västergötland. Tillgången på grundvatten inom de kartlagda områdena är god och efterfrågan är stor.

De nya rapporterna beskriver grundvattenmagasin som är viktiga både för den kommunala vattenförsörjningen och för privata brunnar, där grundvattnet både kan användas för vattenförsörjning och till exempel jordbruk eller industri.

SGU:s kartläggning av grundvattentillgångar ger en översiktlig bild av magasinens utbredning, hydrauliska egenskaper, tillrinningsområden, anslutande ytvattensystem, förekomst av tätande lager, vattendelare och grundvattnets strömningsriktning. Magasinen klassas efter bedömd uttagsmöjlighet, det vill säga hur mycket grundvatten som kan utvinnas långsiktigt från magasinet. I rapporterna finns även en översiktlig bedömning av grundvattnets kemi.

Syftet med kartläggningarna är i första hand att skapa planeringsunderlag för vattenförsörjning, markanvändning och skydd av viktiga grundvattenförekomster.

Gå direkt till kartvisaren "Grundvattenmagasin" 

Ladda ned rapporterna från sidan för nypublicerat

Läs rapporterna

Grundvattenmagasinet Nittorp, K 720 

Grundvattenmagasinet Tranemo, K 721 

Grundvattenmagasinet Ambjörnarp, K 722 

Grundvattenmagasinet Sjötofta, K 723 

Grundvattenmagasinet Alvestaåsen Moheda, K 724 

Senast granskad 2022-09-06