27 september 2022

Grundvattensituationen i september

I slutet av september är grundvattennivåerna mycket låga i stora delar av Götaland och Svealand för både små och stora grundvattenmagasin. Beräkningar tyder dock på att nivåerna inom kort kommer börja stiga och göra detta förhållandevis snabbt i framförallt små magasin vilket kommer förbättra grundvattensituationen. I Norrland är den nuvarande grundvattensituationen mer normal och förväntas också vara det den närmaste tiden.

Grundvattensituationen i september

Små magasin

I de små magasinen har grundvattennivåerna fortsatt att sjunka under september i de flesta delarna av Sverige. Eftersom det sedan tidigare varit nivåer under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av södra Sverige har det medfört att nivåerna på många platser i Götaland och Svealand är mycket låga. Den nuvarande grundvattensituationen i södra Sverige beror framförallt på att det varit förhållandevis torrt under våren och sommaren och relativt varmt under sommaren. De tydligaste undantagen från sjunkande nivåer är Norrlands kustland och Uppsala län där nivåerna och grundvattensituationen förbättrats under september. I nuläget är grundvattensituationen mer normal i Norrland än i södra Sverige.

Stora magasin

De stora grundvattenmagasinen har följt samma trend som de små magasinen under september, men inte i samma utsträckning eftersom de reagerar långsammare på väderförhållanden. Området med grundvattennivåer mycket under de normala för årstiden har ökat något under september och omfattar nu stora delar av östra Svealand, nordöstra och centrala delarna av Götaland och även ett område i västra Dalarna. Likt de små magasinen är grundvattensituationen förhållandevis normal i de stora magasinen i Norrland.

Grundvattensituationen vecka 39

grundvattensituationen_vecka_39_2022.jpg

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna

Grundvattensituationen de närmaste månaderna 

Små magasin

Med anledning av de nuvarande mycket låga nivåerna i små grundvattenmagasin i Götaland och Svealand har SGU utfärdat ett meddelande om risk för vattenbrist i fjorton län. För hushåll med egen brunn kan det innebära en ansträngd situation, i synnerhet de som haft problem med vattenförsörjning under tidigare perioder med låga nivåer. Lokala variationer förekommer och även i områden med låga nivåer kan vattenförsörjningen fungera utan problem.

framtida-_nivåer_oktober-november_2022.jpg

SGU:s beräkningar tyder på att grundvattennivåerna inom kort kommer börja stiga och göra detta förhållandevis snabbt i Götaland och Svealand. Detta beror troligen till stor del på att september varit ganska sval vilket minskat växternas vattenupptag. Om vädret blir normalt framöver kommer nivåerna närma sig de normala för årstiden även i södra Sverige. SGU förväntar sig därför att risken för vattenbrist på grund av låga grundvattennivåer kommer minska betydligt under de närmaste månaderna. 

Stora magasin

För stora magasin har SGU utfärdat meddelande om risk för vattenbrist på grund av låga grundvattennivåer i elva län i Götaland och Svealand. Nivåerna i de stora magasinen berör främst den kommunala vattenförsörjningen som använder grundvatten, och konsekvenser av låga nivåer beror till stor del på lokala förhållanden både vad gäller magasinens egenskaper och tekniska förutsättningar. Trots att förändringar går långsammare i stora magasin tyder SGU:s beräkningar på en minskad risk för vattenbrist de närmaste månaderna tack vare stigande grundvattennivåer. Det är framförallt i området kring sydöstra Svealand och nordöstra Götaland som det är troligast att det finns kvardröjande låga grundvattennivåer på några månaders sikt.

Läs mer om Risk för vattenbrist.

Läs mer om SGU:s beräkning av framtida grundvattennivåer och kartor för andra tidpunkter och scenarier.

Senast granskad 2022-09-27