Utsnitt ur berggrundskarta. Karta.

Kartområdena 10G Eskilstuna SV och SO.

21 september 2022

Ny beskrivning av berggrundskartorna söder om Eskilstuna

SGU har genomfört nya geologiska kartläggningar söder om Eskilstuna. Projektet har resulterat i uppdaterade lokala berggrunds- och geofysiska databaser, ett viktigt underlag för planering och resursförvaltning för prospekteringsföretag, kommuner och länsstyrelser.

Projektet Bergslagen, etapp 2 är en del av SGU:s systematiska geologiska kartläggning av områden av intresse för mineralprospektering och allmän kunskapsuppbyggnad om Sveriges berggrund, där delprojektet Eskilstuna SV/SO ingått. Syftet med projektet var att uppdatera de lokala berggrunds- och geofysiska databaserna, vilka utgör underlag för planering och resursförvaltning för prospekteringsföretag, kommuner, länsstyrelser och andra intresserade i Bergslagen.

Data från projektet inkluderar uppdateringar av digitala kartor, observationer av berghällar, litogeokemiska analyser, mineralfyndigheter, petrofysiska egenskaper hos bergarterna och geofysiska fältmätningar. Beskrivningen innehåller geologisk och geofysisk dokumentation av järnoxid- och sulfidmineraliseringar. Ett mindre urval litogeokemiska data presenteras också.

Eskilstuna-omslag.png

Representativa fältobservationer av berggrunden har dokumenterats och analyserats. Ett flertal omfattande omtolkningar av tidigare karteringsresultat har genomförts och implementerats i kartbilden som presenteras i beskrivningen och senare även i SGU:s kartdatabas.

Inom det undersökta området finns Sveriges största diabasgång, Hälleforsgången, drygt 40 km lång och knappt 1,5 km som bredast. Undersökningen av gången visar att den består av gabbro till diorit och är egentligen en lagrad intrusion med mycket stora variationer som dokumenteras.

Ladda ned K 731 Beskrivning till delar av berggrundskartorna 10G Eskilstuna SV och SO

Senast granskad 2022-09-21