Grusväg och ängar. Foto.

Närsholmen

Foto: Magdalena Thorsbrink/SGU

12 oktober 2022

Rapport om grundvattnet på Gotland

I rapporten redogör SGU för grundvattnets förekomst och hydrogeologiska förhållanden på Gotland. Beskrivningen består av text och kartor som kan ligga till grund för planering när det rör enskild och kommunal vattenförsörjning och skydd av grundvatten, samt vid diverse undermarksarbeten. Rapporten baseras på ett stort antal underlag och data som tillkommit det senaste decenniet, dels från projekt på SGU, som till exempel de helikopterburna mätningarna som täcker över 30 % av ön, men även från en mängd konsultrapporter.

Rapporten ger en beskrivning av grundvattnets förekomst i gotländska geologiska miljöer som kalksten, märgel, gränszon mellan kalksten och märgel, större sand- och grusavlagringar och sandsten.

I rapporten delas Gotland in i tio delområden baserat på variationen i geologiska och hydrogeologiska förutsättningar. För varje delområde ges en beskrivning av områdets terrängläge och geologi, en hydrogeologisk översikt och en beskrivning av uttagsmöjligheter och anslutande ytvatten. Inom varje område beskrivs också grundvattentillgången som det antal liter per dygn och hektar som är tillgänglig för bland annat vattenförsörjning. Grundvattentillgången varierar stort på ön, från mindre än 250 l/dygn/hektar till områden med över 1500 l/dygn/hektar.

Sett över ett normalt helår, och till Gotland som helhet, är den totala nederbörden tillräcklig för att möjliggöra en tillräcklig grundvattenbildning för samhällets och naturens behov. I princip saknas dock tillräcklig lagringskapacitet i berggrunden och i de generellt tunna jordlagren. Dessutom är stora delar av Gotland är utdikat, vilket gör att den nederbörd som kunde blivit grundvatten ofta försvinner via avrinning från ön i stället för att lagras i marken under så lång tid att den kan nyttjas för till exempel vattenförsörjning. Det finns därför få platser på Gotland där det ur en eller ett fåtal brunnar går att göra riktigt stora grundvattenuttag under en längre period, i alla fall inte utan att skapa sänkta grundvattennivåer och de problem sådana för med sig. En möjlig väg för säkrad vattenförsörjning på Gotland är att genom magasinering i dammar, sjöar och grundvattenmagasin stärka magasineringsförmågan och skapa en buffert till tider med låg nederbörd och låg naturlig grundvattenbildning. Detta görs i viss mån redan idag men det finns ytterligare möjligheter. Förhoppningen är att rapporten ska kunna ge stöd även i denna typ av frågeställningar.

Även grundvattnets kvalitet beskrivs i rapporten, dels översiktligt för flera parametrar och med en jämförelse med grundvattenkemi från övriga Sverige.

Den erhållna kunskapen och insamlade informationen kan användas som hydrogeologiskt bedömningsunderlag av handläggare på Region Gotland, Länsstyrelsen Gotland, Vattenmyndigheten Södra Östersjön, konsulter, mark- och miljödomstolen, av enskilda fastighetsägare och stora som små näringsidkare.

Ladda ned rapporten Beskrivning av grundvattnet på Gotland, SGU-rapport 2022:14

Senast granskad 2022-10-12