Bildcollage med mineral, batteri och gruva
1 september 2021

SGU lyfter vikten av hållbara mineral och råvaror för en hållbar värdekedja för batterier

Om Sverige har möjlighet att på ett hållbart sätt bryta de råvaror som behövs för vår egen och andras energiomställning – bör vi göra det? Inom det så kallade batteriuppdraget ingår att se över de svenska förutsättningarna.

Regeringen gav i juli 2020 i uppdrag åt Sveriges geologiska undersökning (SGU), Energimyndigheten och Naturvårdsverket att samverka kring Sveriges delar i EU:s värdekedja för batterier. Målet för EU är att göra Europa självförsörjande på batterier med minsta möjliga ekologiska fotavtryck.

Inom regeringsuppdraget har myndigheterna analyserat handlingsförslagen i Fossilfritt Sveriges batteristrategi, något som delrapporterades i februari. Där konstateras att råvaruförsörjningen är en utmaning ”som kräver utveckling av mer hållbara gruvor och en dramatiskt ökad grad av återvinning av batterimetaller”. Myndigheterna inom ”batteriuppdraget” delar den bedömningen. Nya mineraler och råvaror är nödvändiga för batterivärdekedjan och de behöver brytas på ett hållbart sätt.

– SGU:s bedömning är att en framtida sammanhållen mineralstrategi är central för att lyckas med Sveriges bidrag till en europeisk batterivärdekedja och den svenska batteristrategin. Det behövs även insatser vad gäller bistånd- och utvecklingssamarbeten för att stärka vissa andra länder där gruvbrytning finns, säger Erika Ingvald, enhetschef på SGU.

Utvinning och återvinning av material för en hållbar och cirkulär batteriindustri kan bidra till att utveckla svensk industri och arbetstillfällen. För att ta vara på det behövs ökad kunskap om gruvnäring hos beslutsfattare, lokala och nationella myndigheter och allmänhet. SGU ser att en långsiktig och sammanhållen mineralstrategi, i kombination med ambitiösa åtgärder, är en av de insatser som behövs för att Sverige så effektivt och hållbart som möjligt ska kunna nyttja sina råvaruresurser.

– Sveriges råvaruresurser finns där men fortsatt arbete behövs för att analysera vilka utmaningar som kvarstår och för att den svenska gruvnäringen ska kunna bidra fullt ut till en hållbar utveckling, säger Erika Ingvald.

Om EU ska kunna bli självförsörjande på batterier krävs satsningar inom hela värdekedjan med utveckling av kompetens, teknik och affärsmodeller. För att batteritillverkningen ska kunna industrialiseras måste samtidigt utmaningar kring råvaror och försörjningskedjor adresseras, där särskilt batteriåtervinning prioriteras. Möjligheterna finns, speciellt i Sverige.

– I ett holistiskt perspektiv kan satsningar i batterivärdekedjan motiveras utifrån indirekta effekter på koldioxidutsläpp från transportsektorn, tillväxtpotential och sysselsättning i samhället, avslutar Erika Ingvald.

Läs mer om regeringsuppdraget

Senast granskad 2021-09-01