Trafikolycka på en väg på grund av skred.

Foto: SGU.

24 september 2021

Bättre verktyg för planering och klimatanpassning

Nu finns en ny version av SGU:s populära kartvisare för skred i finkorniga jordarter. Kartan kan användas i ett tidigt planeringsskede för att ge en översiktlig bild av områden med risk för skred.

För Sveriges del innebär pågående och framtida klimatförändringar bland annat mer regn samt fler och kraftigare skyfall. Därmed ökar risken för ras och skred i många områden. Ras och skred kan få stora konsekvenser för människors liv och hälsa och skada samhällsviktig verksamhet, bebyggelse eller värdefull natur och kulturarv.

Behovet av mer detaljerad information om risker för ras och skred ökar, liksom behovet av att planera för klimatanpassning. Kunskap om var det finns geologiska förutsättningar för skred är därför viktig för att kunna bedöma risker och vidta rätt åtgärder. Det är bland annat aktuellt när man tillämpar plan- och bygglagen vid kommunal planering.

I takt med att SGU tar fram nya data om jordarter får vi bättre underlag till olika tematiska produkter. Den nya versionen av ”Förutsättningar för skred i finkornig jordart” har en större geografisk täckning och mer detaljerad information än den tidigare versionen.

Bättre information både i norr och söder

I södra Sverige är den geografiska noggrannheten betydligt bättre i många områden. Det gäller bland annat några av de 10 utpekade nationella riskområden för ras, skred och översvämning som identifierades i en utredning ledd av Statens geotekniska institut och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Till exempel är informationen uppgraderad inom Göta älvdalen och områden kring Stockholm och Uppsala och passar nu bättre ihop med andra moderna planeringsunderlag.

Flera nya områden i norra Sverige har tillkommit i kartvisaren: delar av Jämtlands län, Skellefteå, Umeå, Luleå och Gällivare. Dessutom har flera mindre områden kring expansiva fjällorter tillkommit. Men vissa typer av jordar som morän täcks inte in av kartvisaren.

- När det gäller Jämtland eller andra fjällområden är det viktigt att tänka på att det här underlaget bara behandlar finkorniga sediment, alltså lera och silt. I många områden finns också förutsättningar för ras och slamströmmar i moränjord vid till exempel branta fjällsluttningar. Det är viktigt att känna till att detta inte syns i kartvisaren, berättar Gustaf Peterson Becher, statsgeolog vid SGU.

Läs mer i vår användarhandledning för kartvisaren (nytt fönster)

Gå direkt till kartvisaren (nytt fönster)

Läs nyheten "Här är Sveriges största riskområden för ras, skred, erosion och översvämning" på SGI:s webbplats (nytt fönster)

Senast granskad 2021-09-24