En mindre båt utför undersökning i vattnet. Foto.

Foto: Johan Norrlin, SGU.

29 september 2021

SGU bidrar till att öka kunskapen om förorenade sediment

Just nu genomför SGU en stor kartläggning av förorenade sediment i sjöar, vattendrag och kustområden. Sedan i somras undersöks marina sediment, och nu i dagarna påbörjas undersökningar av sediment i sjöar och vattendrag.

Olika verksamheter har under lång tid bidragit till föroreningar av sjöar, hav och vattendrag. Utsläppen hamnar i sediment som utgör ett hot mot miljön och människors hälsa. Just denna miljöproblematik kartläggs i projektet RUFS, ett regeringsuppdrag i samverkan mellan flera olika myndigheter. Syftet är att öka kunskapen om hur och var förorenade sediment uppkommer, samt hur olika branscher och verksamheter bidrar till detta.

När det gäller den marina delen av projektet undersöker SGU sedan i somras bottensediment längs Sveriges kuster.

– Vi undersöker bottenförhållandena längs hela kusten med avancerade hydroakustiska mätningar, ljudvågor, och med sedimentprovtagningar, säger Lena Holm, projektledare för de marina sedimentundersökningarna på SGU.

I arbetet hittills har SGU:s mindre undersökningsbåt Ugglan använts. Men i oktober får SGU förstärkning av Göteborgs universitets nya fartyg Skagerak. Detta i väntan på att SGU:s eget undersökningsfartyg Ocean Surveyor är tillbaka efter en omfattande modernisering.

Den limniska delen av projektet, det vill säga undersökningar av sediment i sjöar och vattendrag i hela Sverige, görs med hjälp av konsultföretagen Niras och Clinton.

– Vi använder såväl avancerade hydroakustiska metoder som enklare metoder för att hitta de mest lämpliga platserna för sedimentprovtagning, säger Klas Arnerdal, projektledare för de limniska sedimentundersökningarna på SGU.

Kartläggningen av sedimenten, som beräknas bli färdig till våren 2022, är en del av ett regeringsuppdrag, RUFS, som syftar till att förbättra kunskapen om förorenade sedimentområden i Sveriges sjöar, vattendrag och kustområden. RUFS är ett samarbete mellan SGU, Havs- och Vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, SGI och länsstyrelserna.

Här kartlägger SGU i år (länk till SGU:s kartvisare, välj kartlager "Maringeologisk kartläggning" för att se områden som undersöks inom RUFS)

Läs mer om RUFS här

Läs mer om SGU:s maringeologiska undersökningar

Läs mer om fiberbankar

Senast granskad 2021-09-29