Februari

 • Hållbar värdekedja för batterier mål för nytt regeringsuppdrag

  Nu är arbetet inom regeringsuppdraget Utvecklad myndighetssamverkan för en hållbar värdekedja för batterier igång. Första delrapporten innehåller en analys av handlingsförslagen i Fossilfritt Sveriges strategi för en hållbar batterivärdekedja.

  26 februari 2021

 • Ny jordartsinformation längs Göta älv

  Informationen kommer bland annat att användas i viktiga insatser för klimatanpassning i Sveriges mest ras- och skredkänsliga område – Göta älvdalen.

  25 februari 2021

 • Grundvattensituationen vecka 8

  I de stora magasinen är nivåerna fortsatt under eller mycket under de normala för årstiden i sydöstra Sverige. I de små magasinen är situationen över eller mycket över den normala i stora delar av landet.

  23 februari 2021

 • Ny chans att se webbinariet om nya underlag för arbete med grundvatten

  Missade du SGU:s webbinarium om de nya underlag som tagits fram för arbete med Sveriges grundvatten. För dig som är intresserad finns chansen att i efterhand se och höra presentationerna i en film.

  17 februari 2021

 • Projektet Naturnära jobb föreslås fortsätta

  Satsningen Naturnära jobb har redan gett runt 340 tjänster i hela landet under hösten 2020 och SGU och andra ansvariga myndigheter föreslår nu en förlängning och utökning av uppdraget. Det presenteras i en rapport till regeringen.

  17 februari 2021

 • Nya kartvisare och diagram för grundvattennivåer

  SGU lanserar nya kartvisare med diagram för grundvattennivåer som en del av utbyggnaden och utvecklingen av SGU:s grundvattennät. Kartvisarna är bra verktyg för den som vill se hur nivåerna ser ut mer i detalj på en viss plats.

  15 februari 2021

 • Fördelning av medel till geovetenskaplig forskning 2021

  SGU:s medel för tillämpad geovetenskaplig forskning och riktad geovetenskaplig grundforskning tilldelas år 2021 fyra olika projekt.

  12 februari 2021

 • Ny karttjänst om grundvattentillgång i små magasin

  SGU lanserar en ny karttjänst för grundvattentillgång i små magasin som omfattar kartvisare, nya data och tillhörande rapport. Syftet är att underlätta riskbedömning och samhällsplanering för enskild vattenförsörjning.

  11 februari 2021

 • Ny karttjänst om berggrundens förmåga att leda vatten

  SGU lanserar en karttjänst för hydraulisk konduktivitet i berg, ett mått för bergets förmåga att leda grundvatten. Den nya tjänsten. som omfattar kartvisare, nedladdning av data och tillhörande rapport, underlättar för projekt där grundvatten i berg är en viktig fråga.

  11 februari 2021

 • Sveriges sandstenar är viktiga naturresurser

  SGU har sammanställt hur Sveriges sandstenar och kvartsiter används och var de förekommer. Dessa bergarter har stor betydelse som industrimineral och ballast, och är viktiga för lagring av koldioxid, grundvattenförsörjning och geotermi.

  9 februari 2021

 • Fem nya rapporter om grundvatten i Östergötland, Uppland och Ångermanland

  SGU har kartlagt och beskrivit fyra grundvattenmagasin i Östergötland, två i Uppland och sju i Ångermanland. Informationen publiceras i form av fem nya rapporter, samt i kartvisare och databaser.

  4 februari 2021

 • Metallprisernas utveckling i januari

  Metallpriserna rörde sig svagt nedåt i januari med några få undantag för exempelvis kobolt som ökade, zink som föll, samt silver, som steg sista dagarna i månaden.

  3 februari 2021

 • Nytt stöd för att bedöma och motverka erosion längs Skånes kust

  En ny SGU-rapport beskriver hur stränderna förändras och ger underlag för bättre klimatanpassning längs Skånes kust. Inom kustzonsplanering ger rapporten stöd i att bedöma erosions- och översvämningsrisker samt att bestämma möjliga skyddsåtgärder.

  2 februari 2021

 • SGU:s bidrag för att utveckla Östersjöregionen

  SGU har under åren 2016-2020 genomfört ett stort antal projekt inom ramen för EU:s östersjöstrategi, som syftar till att rädda havsmiljön, att länka samman regionen och att öka välståndet.

  1 februari 2021