Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU.

4 februari 2021

Fem nya rapporter om grundvatten i Östergötland, Uppland och Ångermanland

SGU har kartlagt och beskrivit fyra grundvattenmagasin i Östergötland, två i Uppland och sju i Ångermanland. Informationen publiceras i form av fem nya rapporter, samt i kartvisare och databaser.

De nya rapporterna är framtagna för delar av Östergötland, Uppland och Ångermanland där det förekommer brist på grundvatten och där efterfrågan på ett bra grundvatten är stor. Detta gäller särskilt under sommaren när det är ett extra stort tryck från besöksnäringen.

Rapporterna är ett resultat av regeringens satsning på att öka kunskapen om grundvattenresurser i bristområden, ett regeringsuppdrag som påbörjades 2018 och avslutades 2020.

Utöver de nu publicerade rapporterna har kartläggning av ytterligare ett antal bristområden färdigställts där resultatet presenterats som rapporter, medan andra endast redovisats i databaser och kartvisare.

SGU:s kartläggning av grundvattentillgångar ger en översiktlig bild av magasinens utbredning, hydrauliska egenskaper, tillrinningsområden, anslutande ytvattensystem, förekomst av tätande lager, vattendelare och grundvattnets strömningsriktning. Magasinen klassas efter bedömd uttagsmöjlighet, det vill säga hur mycket grundvatten som kan utvinnas långsiktigt från magasinet. I rapporterna finns även en översiktlig bedömning av grundvattnets kemi.

Syftet med kartläggningarna är i första hand att skapa planeringsunderlag för vattenförsörjning, markanvändning och skydd av viktiga grundvattenförekomster.

Gå direkt till kartvisaren "Grundvattenmagasin" 

Ladda ned rapporterna från sidan för nypublicerat

Läs rapporterna

K 672 Grundvattenmagasinen Gårdeby, Fyrbybiåsen Östra Ryd, Fyrbybiåsen Fyrby och Fyrbybiåsen Knutstorp

K 670 Grundvattenmagasinen Hanunda och Roddarne

K 669 Grundvattenmagasinet Ytterfälle

K 668 Grundvattenmagasinen Djupdalen, Törnabodarna norra, Törnabodarna södra och Inviksåsen Ullånger

K 667 Grundvattenmagasinen Bollstaåsen Forsed och Bollstaåsen Angsta–Bollstabruk

Senast granskad 2021-02-04