Foto: Esko Daniel, SGU.

2 februari 2021

Nytt stöd för att bedöma och motverka erosion längs Skånes kust

En ny SGU-rapport beskriver hur stränderna förändras och ger underlag för bättre klimatanpassning längs Skånes kust. Inom kustzonsplanering ger rapporten stöd i att bedöma erosions- och översvämningsrisker samt att bestämma möjliga skyddsåtgärder.

Stigande havsnivåer och erosion till följd av klimatförändringar är ett hot mot nuvarande och framtida bostäder och infrastruktur längs Skånes kust. En tredjedel (32 %) av sand- och grusstränderna från Hallandsgränsen till Malmö har idag en nettoförlust av sediment. Längs syd- och östkusten har däremot enbart 12 procent av strändernas sediment försvunnit medan 34 procent har ackumulerats.

Skånes kust består av cirka 250 kilometer sand- och grusstränder vilket är områden där sand tillförs och forslas bort. Sediment förs även bort vid klint- och klippkuster som motsvarar ca 28 km av Skånes kust. Vid kustzonsplanering är det viktigt att ta hänsyn till erosionsprocesser och förändringar av sedimentdynamik – alltså hur sediment kring kusten tillförs eller forslas bort.

I södra Sverige är behovet av enhetliga planerings- och kunskapsunderlag för kustzonsplanering stort. Rapporten Fysiska och dynamiska förhållanden längs Skånes kust – underlag för klimatanpassningsåtgärder innehåller regionala beskrivningar och kartor med information om:

  • Stränders uppbyggnad, material och dynamik
  • Bottensediment och sedimentdynamik
  • Indelning av sedimentsystem
  • Modellerad sedimenttransport
  • Stränders förändring genom observationer av dynfotens reträtt eller tillväxt 2007 – 2018

Kusten längs Halland, samt delar av Blekinge, Öland och Gotland har liknande problematik och det finns behov av att ta fram motsvarande underlag för kustzonsplanering även där.

Läs rapporten: Fysiska och dynamiska förhållanden längs Skånes kust – underlag för klimatanpassningsåtgärder (nytt fönster).

Senast granskad 2021-02-02