Ängsbeklädda kullar och lövskog, sommar. Foto.

Område runt Slumpån.

Foto: Otto Pile/SGU.

25 februari 2021

Ny jordartsinformation längs Göta älv

Informationen kommer bland annat att användas i viktiga insatser för klimatanpassning i Sveriges mest ras- och skredkänsliga område – Göta älvdalen.

SGU har på uppdrag av Statens geotekniska institut (SGI) uppgraderat jordartskartan längs delar av Göta älv, Nordre älv och Slumpån, totalt 400 kvadratkilometer. Därmed håller jordartskartan inom området samma kvalitet som i Trollhättan och Göteborgsområdet.

- En viktig skillnad från tidigare är att den geometriska noggrannheten nu är väsentligt bättre. Jordartsinformationen passar därmed in med andra planeringsunderlag i samhällsplaneringen, berättar Statsgeolog Otto Pile.

I SGI:s arbete inom regeringsuppdraget ”Delegationen för Göta älv” kommer den uppdaterade jordartskartan medföra en mer korrekt bedömning av följderna av ett eventuellt skred och de förebyggande åtgärderna kan planeras med större noggrannhet, vilket leder till lägre kostnader.

Läs mer om Delegationen för Göta älv på SGI:s webbplats

Geologi för ett hållbart samhälle

SGU förbättrar och uppdaterar löpande jordartsinformation för prioriterade områden i Sverige. Jordartskartan, eller jordartsdatabaser som det är numera, visar på markförhållandena och är därför viktig för planeringen av ett hållbart samhälle.

Informationen kan bland annat användas av kommuner, länsstyrelser, nationella myndigheter och konsulter för att bedöma om ett område är lämpligt att bebygga, göra klimatanpassningsåtgärder eller var det finns värdefulla grundvattentillgångar.

Den nya informationen finns tillgänglig i SGU:s Kartvisare, samt via beställning hos vår kundtjänst.

Länk till SGU:s Kartvisare för jordarter i skala 1:25 000 - 1:100 000.

Senast granskad 2021-03-09