Sudret, Gotland

Sudret, Gotland

Magdalena Thorsbrink/SGU

11 februari 2021

Ny karttjänst om grundvattentillgång i små magasin

SGU lanserar en ny karttjänst för grundvattentillgång i små magasin som omfattar kartvisare, nya data och tillhörande rapport. Syftet är att underlätta riskbedömning och samhällsplanering för enskild vattenförsörjning.

Nyheten vänder sig framför allt till handläggare på kommun och länsstyrelse och konsulter som arbetar med markanvändning och vattenförsörjning.

– Karttjänsten och den nya informationen kan till exempel användas för att bedöma i vilka delar av en kommun grundvattentillgången kan vara begränsad och jämföra detta med behoven hos befintliga eller planerade fastigheter, säger Calle Hjerne, hydrogeolog på SGU.

Grundvattentillgång för enskild vattenförsörjning kan vara begränsad av olika skäl: till exempel av låg grundvattenbildning eller av att marken inte kan lagra så mycket vatten. Även uttagskapaciteten i brunnar kan i vissa fall begränsa tillgången. Beräkningarna bakom den nya informationen baseras därför på ett flertal geologiska underlag och skattningar av grundvattenbildning, torka samt olika antaganden.

– För att minska risken för överskattning har vi använt beräkningar som ger mycket försiktiga skattningar av grundvattentillgången. Men eftersom resultatet bygger på beräkningar och antaganden kan det säkert ändå finnas platser där den verkliga tillgången är mindre än den beräknade, säger Calle Hjerne.

På grund av varierande detaljeringsgrad i underlag och osäkerheter anser SGU att informationen inte ska användas i större förstoring än skala 1:100 000. I praktiken innebär det ofta en möjlighet att bedöma grundvattentillgången för en grupp fastigheter i ett område. Däremot kan det bli svårt eller mycket osäkert att bedöma tillgången för en specifik fastighet eftersom tillgången kan variera stort, även inom ett ganska begränsat område. Motsvarande datamängd går att ladda ner som öppna data.

Den nya tjänsten har tagits fram inom ramen för regeringens särskilda grundvattensatsning 2018-2020.

För att göra bedömningar utifrån karttjänsten rekommenderas att ta del av metod och diskussion om osäkerheter, begränsningar och användning, vilket finns publicerat i en ny SGU-rapporten, se länk nedan.

Kartvisare för Grundvattentillgång i små magasin

Läs rapporten Grundvattentillgång i små magasin

Öppna data och produktbeskrivning 

Senast granskad 2021-02-11