En sandstrand vid Östersjön

Magnus Persson/SGU

1 februari 2021

SGU:s bidrag för att utveckla Östersjöregionen

SGU har under åren 2016-2020 genomfört ett stort antal projekt inom ramen för EU:s östersjöstrategi, som syftar till att rädda havsmiljön, att länka samman regionen och att öka välståndet.

SGU har rapporterat sitt bidrag till EU:s strategi för Östersjöregionen för perioden 2016-2020. I årets rapport har SGU valt att belysa fyra projekt, eller kluster av projekt där SGU har bidragit under perioden för uppdraget (2016-2020), och som stämmer väl in på strategins mål och delmål. Ett exempel är projektet SEAmBoth (Seamless Mapping and Management of the Bothnian Bay) där samverkan mellan flera olika instanser i Sverige och Finland arbetat för en kostnadseffektiv planering och en bättre förvaltning av havsområdet i Bottenviken. Ett annat exempel är SGU:s arbete med sura sulfatjordar som i olika EU-finansierade projekt bidragit till kännedomen om dessa jordars utbredning hur de kan kartläggas och hur de påverkar miljön.

Eftersom strategin för närvarande är under omarbetning har SGU fått uppdraget förlängt med ett år för att upprätthålla kontinuiteten i arbetet. Årets rapportering är därför något avskalad och fokuserar på hur man arbetat med strategin och är uppbyggd.

Strategin är en överenskommelse mellan medlemsstaterna i EU och Europeiska kommissionen med syfte att fördjupa samarbetet mellan länderna runt Östersjön samtidigt som vi löser gemensamma problem. Strategin har tre huvudmål: att rädda havsmiljön, att länka samman regionen och att öka välståndet.

Läs SGU:s rapport om arbetet med EU:s strategi för Östersjöregionen

Senast granskad 2021-02-01