23 februari 2021

Grundvattensituationen vecka 8

I de stora magasinen är nivåerna fortsatt under eller mycket under de normala för årstiden i sydöstra Sverige. I de små magasinen är situationen över eller mycket över den normala i stora delar av landet.

Även om nivåerna i de stora magasinen i de sydöstra delarna av landet är under eller mycket under de normala för årstiden sker en långsam återhämtning i södra Sverige. I de små magasinen har situationen också förbättrats i södra delen av landet, tack vare nederbörd och snösmältning.   

Grundvattensituationen vecka 8

Små magasin

Karta grundvattennivåer små magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer små magasin

Stora magasin

Karta grundvattennivåer stora magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer stora magasin

 

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna fortsatt över eller mycket över de normala för årstiden i större delarna av Norrland och Svealand. I övriga delar av landet är grundvattensituationen nära den normala.

Snösmältningen bidrar till att nivåerna stiger i södra Sverige och grundvattensituationen förväntas bli bättre den närmaste månaden vid normala nederbördsmängder.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under de normala för årstiden i södra Götaland och i de östra delarna av Götaland och Svealand. Nivåer mycket under de normala återfinns främst i Skåne och omkring Östergötlands län. Situationen är över eller mycket över den normala i större delen av Norrland.  

Nivåerna stiger långsamt i södra Sverige och situationen förväntas bli bättre de närmaste månaderna, även vid normala nederbördsmängder.

Senast granskad 2021-03-09