Juni

 • Tretton nya rapporter om grundvatten i Småland, Västergötland och Västerbotten

  SGU har kartlagt och beskrivit tretton grundvattenmagasin i Småland, Västergötland och Västerbotten. Informationen är viktig för en hållbar hushållning av vattenresurserna.

  30 juni 2021

 • Grundvattensituationen vecka 26

  Situationen har försämrats något för små grundvattenmagasin i Götaland och Svealand medan den är relativt oförändrad i de stora magasinen. Beräkningar tyder på att nivåerna i både små och stora magasin kommer att vara under eller mycket under de normala för årstiden i delar av Götaland och Svealand de kommande två månaderna.

  29 juni 2021

 • Kunskapsbrist fördröjer efterbehandling av förorenade sediment

  SGU går i en ny rapport igenom projekt som berör efterbehandling av förorenade sediment, och redogör för vad i projekten som tar tid. En genomgående slutsats är att det saknas kunskap i hela processen, från utredning till åtgärd.

  28 juni 2021

 • Grundvattnets temperatur ökar

  SGU:s mätningar visar att temperaturen i landets grundvatten har ökat med 1,5 grader sedan 1970-talet. Temperaturökningen följer trenden från andra mätserier och är ytterligare en bekräftelse på ett varmare klimat.

  24 juni 2021

 • Ny sök- och nedladdningstjänst för datavärdskapet för miljögifter

  SGU lanserar en ny karttjänst. Den nya kartvisaren ger en kartbild över vilka provlokaler till vilka olika miljögiftsdata från nationell, regional och kommunal miljöövervakning och andra undersökningar har inrapporterats.

  23 juni 2021

 • Ny information för klimatanpassning längs den svenska sydkusten

  SGU har tagit fram geologisk information för skyddsåtgärder mot erosion och översvämning längs södra Sveriges kuster som ett stöd i regionens arbete med klimatanpassning.

  18 juni 2021

 • SGU:s flygmätningar i södra Skåne visar på nya möjliga vattentäkter

  Lovande grundvattenfynd med potential att försörja kommuner i södra Skåne med dricksvatten. Det är ett av flera resultat från SGU:s flygburna TEM-mätningar i Vombsänkan, som redovisas i en ny rapport.

  16 juni 2021

 • SGU bevakar utvecklingen av koldioxidlagring i Sverige

  SGU arbetar med bevakning och kunskapsuppbyggande kring koldioxidlagring, som en del av ett regeringsuppdrag. Tekniken innebär att man avskiljer koldioxid ur rökgaser och lagrar den i berggrunden. Koldioxidlagring kan bli en nödvändig faktor för att nå klimatmålen.

  15 juni 2021

 • Här kartlägger SGU i fält

  Fältsäsongen är i full gång och SGU:s geologer är ute och samlar geologisk information runt om i landet. Med hjälp av en ny kartvisare kan du se var SGU kartlägger under 2021.

  10 juni 2021

 • Nya undersökningar av förorenade sediment ger ökat kunskapsunderlag

  SGU kartlägger ett femtiotal sjöar och vattendrag med förorenade sediment, och fortsätter samtidigt med miljöåtgärderna i Ala Lombolo-sjön i Kiruna. Undersökningarna, som till stor del utförs med externa experter, bidrar till bättre kunskap inför kommande miljöåtgärder.

  4 juni 2021

 • Metallprisernas utveckling i maj

  Priset på järnmalm fortsatte att stiga i maj. Orsaken stavas stigande efterfrågan på järnmalm i Kina, med ett utbud som inte har hängt med. För övriga metaller noterades mestadels svaga uppgångar.

  3 juni 2021

 • Geologisk information förebygger georisker

  Mer geologisk kunskap är nödvändig när risken för ras, skred, erosion och översvämning ökar med ett förändrat klimat. Två aktuella rapporter till regeringen lyfter fram samhällets behov av mer geologisk information i klimatanpassningsarbetet.

  1 juni 2021