15 juni 2021

SGU bevakar utvecklingen av koldioxidlagring i Sverige

SGU arbetar med bevakning och kunskapsuppbyggande kring koldioxidlagring, som en del av ett regeringsuppdrag. Tekniken innebär att man avskiljer koldioxid ur rökgaser och lagrar den i berggrunden. Koldioxidlagring kan bli en nödvändig faktor för att nå klimatmålen.

Koldioxidlagring eller CCS (carbon, capture and storage) innebär att man avskiljer, transporterar och lagrar koldioxid i lämplig berggrund. Tekniken har av bland andra IPCC (FN:s klimatpanel) och IEA (Internationella energirådet) identifierats som en nödvändig åtgärd för att nå klimatmålen om att minska utsläppen av växthusgaser. I nuläget sker ingen lagring i svensk berggrund men Sverige har geologiska förutsättningar för koldioxidlagring.

SGU är remissinstans och tillsynsmyndighet för verksamheter kopplade till koldioxidlagring och har i år fått ett regeringsuppdrag som rör koldioxidlagring (uppdrag 5 i SGU:s regleringsbrev). I enlighet med regeringsuppdraget ska SGU delta i nationell och internationell samverkan gällande koldioxidlagring. SGU ska även satsa på interna kompetenshöjande insatser för hantering och tolkning av seismiska djupdata avseende koldioxidlagring.

- Kunskap kring förutsättningarna för koldioxidlagring är mycket betydelsefullt. Koldioxidlagring kan komma att bli en viktig åtgärd i arbetet med att nå klimatmålen även för Sverige, säger Anneli Wirtén, generaldirektör på SGU.

Lyssna på en intervju om koldioxidlagring

Ladda ner intervjun om koldioxidlagring som pdf (nytt fönster)

Läs SGU:s regleringsbrev (nytt fönster)

Senast granskad 2021-06-15