Vy över en grustäkt i grundvattenmagasinet Åsa, Jönköpings kommun.

Foto: Åsa Lindh, SGU.

30 juni 2021

Tretton nya rapporter om grundvatten i Småland, Västergötland och Västerbotten

SGU har kartlagt och beskrivit tretton grundvattenmagasin i Småland, Västergötland och Västerbotten. Informationen är viktig för en hållbar hushållning av vattenresurserna.

Sju av rapporterna gäller grundvattenmagasin i Småland, fem rapporter rör magasin i Västergötland och en rapport handlar om grundvattentillgång i Västerbotten. Tillgången på grundvatten inom de kartlagda områdena är god och efterfrågan är stor.

De nya rapporterna beskriver grundvattenmagasin som är viktiga både för den kommunala vattenförsörjningen och för privata brunnar, där grundvattnet både kan användas för vattenförsörjning och exempelvis inom jordbruket. Flera av områdena har tidigare kartlagts av SGU, men informationen har nu förbättrats och kompletterats, bland annat med grundvattnets kemiska sammansättning.

SGU:s kartläggning av grundvattentillgångar ger en översiktlig bild av magasinens utbredning, hydrauliska egenskaper, tillrinningsområden, anslutande ytvattensystem, förekomst av tätande lager, vattendelare och grundvattnets strömningsriktning. Magasinen klassas efter bedömd uttagsmöjlighet, det vill säga hur mycket grundvatten som kan utvinnas långsiktigt från magasinet. I rapporterna finns även en översiktlig bedömning av grundvattnets kemi.

Syftet med kartläggningarna är i första hand att skapa planeringsunderlag för vattenförsörjning, markanvändning och skydd av viktiga grundvattenförekomster.

Gå direkt till kartvisaren "Grundvattenmagasin"

Ladda ned rapporterna från sidan för nypublicerat

Senast granskad 2021-06-30