16 juni 2021

SGU:s flygmätningar i södra Skåne visar på nya möjliga vattentäkter

Lovande grundvattenfynd med potential att försörja kommuner i södra Skåne med dricksvatten. Det är ett av flera resultat från SGU:s flygburna TEM-mätningar i Vombsänkan, som redovisas i en ny rapport.

I november 2019 genomförde SGU helikopterburna geofysiska undersökningar, så kallade TEM-mätningar, i Vombsänkan, södra Skåne, för att få fram ett bättre geologiskt och hydrogeologiskt underlag.

– Möjligheterna till större grundvattenuttag inom undersökningsområdet är mycket goda. Grundvattnet kan utgöra en hållbar resurs för framtida vattenförsörjning, inte bara i närområdet utan även i ett regionalt perspektiv, säger Peter Dahlqvist, statsgeolog på SGU.

Undersökningsmetoden, flygburen TEM, används för att mäta markens elektriska ledningsförmåga, vilket presenteras som resistivitet i jordlagren och den sedimentära berggrunden över större områden.

– I den hydrogeologiska tolkningen av resistivitetsdata, utförda borrningar och befintliga data har vi kunnat identifiera ett antal geologiska miljöer och intressanta områden som kan vara av vikt för både kommunal och enskild vattenförsörjning, till exempel lägen för nya brunnar och infiltrationsbassänger, säger Peter Dahlqvist.

Några resultat från undersökningarna:

  • Kommunerna i området får nu ett betydligt bättre planeringsunderlag för den framtida vattenförsörjningsplaneringen. Bland annat kan underlaget användas för att bedöma grundvattenmagasinens utbredning och volym.'
  • Mätningarna visar att det i Vombsänkan finns fyra större så kallade begravda dalar i jordlagren med mäktiga sand- och grusavlagringar som kan vara intressanta för större grundvattenuttag. Dessa kallas Skattebergadalen, Elsagårdsdalen, Sjöstråksdalen samt Borriedalen.
  • I berggrunden finns de bästa uttagsmöjligheterna i sandstensavsnitt, både i form av horisontella lager och i förkastningszoner. Rapporten pekar ut i vilka områden där berggrunden består av sådan sandsten, områden som torde lämpa sig något bättre för relativt stora grundvattenuttag. 
  • Områden med stor omättad zon i sand- och grusavlagringar där grundvattenbildning sker har kartlagts och pekas ut i rapporten. Områdena kan i vissa fall användas för konstgjord infiltration.
  • Gränsen mellan jord och berg har kunnat kartläggas med större noggrannhet än tidigare. Det betyder att det numera finns en jorddjupskarta med väsentligt högre kvalitet, något som är viktigt vid undermarksplanering och t.ex. borrning.

Mätningarna har gjorts möjliga tack vare regeringens extra grundvattensatsning 2018–2020. Grundvattensatsningen bidrar med bättre dataunderlag om landets grundvattenresurser för att undvika brist på rent vatten.

Lär rapporten här (pdf, öppnas i nytt fönster)

Vombsänkan_627x270.jpg

Undersökningsområdet för TEM-mätningarna i södra Skåne.

Senast granskad 2021-06-16