Mats Engdahl/SGU

1 juni 2021

Geologisk information förebygger georisker

Mer geologisk kunskap är nödvändig när risken för ras, skred, erosion och översvämning ökar med ett förändrat klimat. Två aktuella rapporter till regeringen lyfter fram samhällets behov av mer geologisk information i klimatanpassningsarbetet.

I ett hållbart samhälle behövs aktuell geologisk information. Ett användningsområde med särskilt hög efterfrågan är geologisk information för klimatanpassning och hantering av georisker. För SGU:s del innebär det kunskaps- och planeringsunderlag om jordarters utbredning och egenskaper, grundvattentillgångar och var det finns förutsättningar för ras, skred och erosion. Kunskaper om georisker och geologiska förhållanden minskar samhällets kostnader på sikt samtidigt som riskerna för naturrelaterade olyckor minskar.  

Statens geotekniska institut (SGI) har tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal andra myndigheter, däribland SGU, haft ett regeringsuppdrag att identifiera särskilda riskområden för ras, skred, erosion och översvämning som är klimatrelaterade. Arbetet visar att ras, skred, erosion och översvämning potentiellt kan få mycket stora konsekvenser för människors liv och hälsa, för ekosystem och för infrastruktur, bebyggelse och kulturarv. Genom att utveckla möjligheten att bedöma klimatrelaterade risker kan det skapas bättre förutsättningar för det förebyggande arbetet och möjligheten att genomföra hållbara åtgärder.

– En viktig rekommendation i utredningen är att säkerställa kunskapsunderlag och vägledningar, och där är den informationen väldigt viktig, säger Anna Hedenström, enhetschef på SGU, som varit med i utredningen.

Nyligen lyfte också SMHI behovet av geologiska underlag i en rapport till regeringen om myndigheters arbete med klimatanpassning. Rapporten tar bland annat upp vilka risker, hinder och behov som myndigheterna har identifierar i arbetet med klimatanpassning. En av rekommendationerna till regeringen är att säkerställa att det finns tillräckligt med resurser för att ta fram den geologiska informationen som behövs för klimatanpassningsarbetet i Sverige.

Länk till SGI

Länk till nyhet om SMHI:s rapport

 

 

 

 

Senast granskad 2021-06-01