Foto: Jonas Ising, SGU.

18 juni 2021

Ny information för klimatanpassning längs den svenska sydkusten

SGU har tagit fram geologisk information för skyddsåtgärder mot erosion och översvämning längs södra Sveriges kuster som ett stöd i regionens arbete med klimatanpassning.

Den nya informationen är värdefull för erosions- och översvämningsprognoser och för att bedöma hur lämpliga olika typer av åtgärder är i ett framtida klimat med höjda havsnivåer. Underlagen kan även användas i annat kustzonsarbete.

De nya underlagen finns tillgängliga som nya informationsskikt i SGU:s kartvisare Stranderosion och geologi, kust. Informationsskikten visar:

  • Kust- och strandtyp, samt material som kusten är uppbyggd av.
  • Fördelning av material med tillhörande dynamik i mark- och bottenytan.
  • Förekomst av rörlig sand och indelning av sedimentsystem.
  • Erosionsförhållanden.
  • Modellerad riktning och storlek av kustparallell sedimenttransport.

SGU har också skapat ett informationsskikt som visar befintliga erosions- och översvämningsåtgärder längs Skånes och Hallands kuster. Underlaget till informationsskiktet har rapporterats in av kommuner och myndigheter i regionen. 

De nya underlagen i kartvisaren ger information om strändernas och kustavsnittens anpassning och respons mot erosion och översvämning. Detta underlag är viktigt vid val av olika typer av åtgärder.

Informationen har tagits fram i ett samarbetsprojekt mellan SGU SGI, Lunds tekniska högskola och Länsstyrelserna i Skåne och Halland och har delfinansierat med medel från SMHI. 

Gå till kartvisaren Stranderosion och geologi, kust (nytt fönster) 

Läs rapporten Fysiska och dynamiska förhållanden längs Skånes kust – underlag för klimatanpassningsåtgärder (nytt fönster) 

 

Senast granskad 2021-06-18