Elbilsbatterier.
26 februari 2021

Hållbar värdekedja för batterier mål för nytt regeringsuppdrag

Nu är arbetet inom regeringsuppdraget Utvecklad myndighetssamverkan för en hållbar värdekedja för batterier igång. Första delrapporten innehåller en analys av handlingsförslagen i Fossilfritt Sveriges strategi för en hållbar batterivärdekedja.

De tre samverkande myndigheterna Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning är positiva till stora delar av Fossilfritt Sveriges batteristrategi. Den har en stabil grund i branschernas färdplaner i vilka elektrifiering är en röd tråd och batterier är en viktig del av lösningen. Sverige har goda möjligheter att bidra till en hållbar batterivärdekedja för att minska klimatpåverkan och för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

I batteristrategin från Fossilfritt Sverige konstateras att råvaruförsörjningen är en utmaning ”som kräver utveckling av mer hållbara gruvor och en dramatiskt ökad grad av återvinning av batterimetaller” mot bakgrund av bedömningen att det kommer behövas 20–30 storskaliga anläggningar för produktion av battericeller enbart i Europa under det kommande decenniet för att möta efterfrågan på batterier för olika tillämpningar.

  • Utvecklingen av batterivärdekedjan är snabb inom EU och förhandlingar pågår tex om en ny batteriförordning. Analysen av Fossilfritt Sveriges handlingsförslag görs i relevanta delar utifrån de förslag som lagts till den nya batteriförordningen, där Fossilfritt Sveriges förslag i stort motsvarar batteriförordningens förslag. Regeringen har i ett PM kommenterat förslagen till den nya batteriförordningen inom EU. I detta PM framgår bland annat att Regeringen välkomnar kommissionens förslag till batteriförordning och är positiv till kommissionens förslag att reglera flera delar av livscykeln för batterier. Regeringen anser att alla relevanta batterier bör omfattas av förordningen. Remissyttrande angående EU-kommissionens förslag till förordning om batterier är under beredning.
  • De samverkande myndigheterna delar bedömningen att nya mineraler och råvaror behöver brytas på ett hållbart sätt och tillföras batterivärdekedjan tills tillräckligt med material är i omlopp för att uppnå cirkularitet, klimatmålen och därmed även Sveriges internationella åtaganden i enlighet med Parisavtalet.
  • De samverkande myndigheterna delar även Fossilfritt Sveriges bedömning att vi måste närma oss 100 procent cirkularitet och därför betonas särskilt vikten av att stärka incitamenten för marknadens aktörer för att bidra till en mer hållbar värdekedja genom spårbarhet, design, användning, insamling, återvinning och återanvändning i syfte att begränsa miljöpåverkan. I stor utsträckning saknas incitament till cirkulära materialflöden idag. Sammantaget betyder detta att det behövs ambitiösa mål för en ökad materialeffektivitet inklusive återvinning parallellt med ett resurseffektivt uttag av råvaror på mest hållbart sätt.
  • Frågan om att utarbeta en långsiktig och sammanhållen mineralstrategi i kombination med ambitiösa åtgärder i linje med Sveriges strategi för cirkulär ekonomi för att skapa en hållbar batterivärdekedja behöver utredas vidare.
  • Kompetensutveckling är en nyckelfråga för varje del i batterivärdekedjan, inte minst för att bidra till att bibehålla och utveckla svensk industri och arbetstillfällen. Att ta fram yrkesutbildningar för arbetskraft som kan starta sitt arbete i kommande batterifabriker bör ses som det första steget i en mer långsiktig strategi för kompetensförsörjning. Tidiga steg i en långsiktig strategi bör också fokusera på nya forskningsnära miljöer längs batterivärdekedjan, såsom återvinning.

Om uppdraget

I juli 2020 fick Naturvårdsverket, Statens energimyndighet och Sveriges Geologiska Undersökning i uppdrag av regeringen att Utveckla myndighetssamverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk värdekedja för batterier. En del av uppdraget består i att senast den 28 februari 2021 analysera handlingsförslagen i den ”Strategi för fossilfri konkurrenskraft – en hållbar batterivärdekedja” som tagits fram av Initiativet Fossilfritt Sverige.

Senast granskad 2021-03-09