Omberg, Östergötland

Omberg, Östergötland

Peter Dahlqvist/SGU

11 februari 2021

Ny karttjänst om berggrundens förmåga att leda vatten

SGU lanserar en karttjänst för hydraulisk konduktivitet i berg, ett mått för bergets förmåga att leda grundvatten. Den nya tjänsten. som omfattar kartvisare, nedladdning av data och tillhörande rapport, underlättar för projekt där grundvatten i berg är en viktig fråga.

Informationen, som framför allt vänder sig till specialister inom hydrogeologi, kan användas som underlag för utredningar där grundvatten i berg är en viktig faktor, till exempel tunnlar, bergtäkter och enskild vattenförsörjning. I kartvisare och data presenteras hydraulisk konduktivitet för specifika brunnar men även en interpolation av dessa värden i form yttäckande karta över Sverige. Den hydrauliska konduktiviteten är beräknad baserad på data i SGU:s Brunnsarkiv.

– Hydraulisk konduktivitet är ofta en nyckelfråga för grundvatten i berg, till exempel inom infrastrukturprojekt. Ofta används data från Brunnsarkivet som utgångspunkt, men metoden för beräkningarna kan skilja stort mellan olika aktörer. I rapporten beskrivs därför också hur SGU:s information bör användas, säger Calle Hjerne, hydrogeolog på SGU.

Osäkerheten i beräknad hydraulisk konduktivitet kan vara betydande, speciellt för en enskild brunn, vilket medför att osäkerheten i områden med få brunnar är stor. Vid användning av den nya kartvisaren är det mycket viktigt att beakta de osäkerheter som beskrivs i rapporten. Verktyget bör inte användas i högre upplösning än skala 1:100 000. Motsvarande datamängd går även att ladda ner som öppna data.

Metoden som använts och diskussion om osäkerheter, begränsningar och användning av resultat redovisas mer utförligt i en ny SGU-rapport; ”Hydraulisk konduktivitet i Sveriges berggrund”, se länk nedan.

I samband med den nya karttjänsten för hydraulisk konduktivitet har SGU utvecklat en karttjänst för att visa grundvattentillgångar i små magasin. Läs mer här (länk till nyhet).

Den nya tjänsten har tagits fram inom ramen för regeringens särskilda grundvattensatsning 2018-2020.

Länk till ny kartvisare för Hydraulisk konduktivitet i berg

Läs rapporten ”Hydraulisk konduktivitet i Sveriges berggrund”

Ladda ner som öppna data

Senast granskad 2021-02-11