Sågat utsnitt av Dalasandsten

Sågat utsnitt av Dalasandsten.

Foto: Linda Wickström, SGU.

9 februari 2021

Sveriges sandstenar är viktiga naturresurser

SGU har sammanställt hur Sveriges sandstenar och kvartsiter används och var de förekommer. Dessa bergarter har stor betydelse som industrimineral och ballast, och är viktiga för lagring av koldioxid, grundvattenförsörjning och geotermi.

Bergarterna sandsten och kvartsit är geologiska naturresurser som kommer till stor nytta i samhället. De används till exempel som byggnadssten, industrimineral och ballast, samt för geotermi, geologisk lagring av koldioxid, utvinning av kolväten och som grundvattenreservoarer.

SGU har i en ny kunskapssammanställning presenterat var många av dessa bergarter finns i Sverige och hur de används ur ett historiskt, nuvarande och framtida perspektiv. Det omfattande nyttjandet av sandsten och kvartsit innebär att många verksamheter i landet är beroende av kunskap och information om dessa bergarters utbredning och egenskaper.

Sandstenar och kvartsiter har länge använts som nyttosten i Sverige, och flera förekomster är också utpekade som riksintressen för värdefulla ämnen och mineral. Sandsten är en mer eller mindre porös sedimentär bergart som i Sverige främst förekommer under Östersjön, i Skåne och på olika platser i mellersta delarna av landet, till exempel i Västergötland och Dalarna. Porositeten gör sandstenarna betydelsefulla för bland annat grundvattenförsörjning och geotermi. De är också potentiella kandidater för framtida lagring av koldioxid, framförallt den sandsten som finns under Östersjön.

Kvartsiter är geologiskt omvandlade sandstenar med mycket högre hållfasthet. De används därför gärna som slitlager på svenska motorvägar. Kvartsit består nästan enbart av mineralet kvarts och nyttjas därför också inom glasindustri och metallurgi. Bergarten förekommer bland annat i Skåne där den så kallade Hardebergasandstenen, en sandsten som innehåller led av kvartsit, bryts i täkt på Romeleåsen. Kvartsit finns också på flera håll inom den svenska fjällkedjan.

Läs rapporten "Sandstenar och kvartsiter i Sverige – deras betydelse och användningsområden"

 

Senast granskad 2021-02-09