Grundvattenmätning. Foto.

Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU

15 september 2021

Priset för godkänd övervakning av grundvatten: 64-68 miljoner kronor mer per år

Att uppfylla behovet för miljöövervakning av grundvatten i Sverige uppskattas kosta 64-68 miljoner kronor mer per år än idag. Det framgår av en ny SGU-rapport, där övervakningsbehov via vattenförvaltning och miljömål har kartlagts och jämförts med befintlig övervakning av grundvatten.

Sveriges grundvattenövervakning uppfyller inte den lagstiftning som följer av EUs direktiv och nationella miljökvalitetsmål. Mot den bakgrunden har SGU i en ny rapport tittat på vilken grundvattenövervakning som skulle behövas för att uppfylla behoven i varje län och jämfört den med befintlig övervakning. SGU har även räknat på kostnaderna för att komma till rätta med övervakningsbristerna.

– För närvarande uppfyller befintlig grundvattenövervakning bara en femtedel av miljöövervakningsbehovet. Framförallt finns stora luckor inom övervakningen av grundvattenförekomster som riskerar otillfredsställande kemisk status, säger Paulina Bastviken, statsgeolog på SGU.

  • Behoven av kontrollerande övervakning (övervakning av alla grundvattenförekomsters vattenkvalitet vart sjätte år) uppfylls i cirka hälften av förekomsterna, medan behoven av operativa övervakning (förtätad övervakning i grundvattenförekomster som riskerar otillfredsställande kemisk status) knappt uppfylls alls. För nivåövervakning uppfylls behoven enligt uppskattningsmetoden i cirka 80 procent av förekomsterna.
  • Övervakningsbristerna inom grundvattenförekomster uppskattas motsvara cirka 3,3 miljoner kronor per år för kontrol­lerande övervakning, cirka 54 miljoner kronor per år för operativ övervakning, samt cirka 1,6 till 6 miljoner kronor för nivåövervakning, beroende på nya nivåstationernas placering.
  • För tillkommande övervakning av grundvattenkemiska trender, miljöfarliga ämnen i grundvatten och grundvattenberoende ekosystem uppskattas bristerna till en kostnad av cirka 5,6 miljoner kronor per år.

SGU:s analys av övervakningen har utförts på uppdrag av Havs-och vattenmyndigheten (HaV) under åren 2019–2021:

Läs ”Sveriges miljöövervakning av grundvatten år 2020 – Kartläggning av länsvisa behov och brister” (Länk till rapporten)

SGU har tidigare beskrivit miljöövervakningsbehovet för grundvatten (Tunemar m.fl. 2020) och uppskattat behovets omfatt­ning per vattendistrikt.

Läs mer om det arbetet här (länk till rapporten)

 

 

 

Senast granskad 2021-09-15