Källinventering Naturnära jobb.

Källinventering i Blekinge 2021.

Foto: Mattias Gustafsson.

Naturnära jobb

Fler än 800 personer som stod långt från arbetsmarknaden deltog i arbetsmarknadssatsningen Naturnära jobb och nästan 40 procent gick vidare till jobb eller utbildning under 2022. Det är en del av resultatet av regeringsuppdraget som avslutades i februari 2023.

Under 2020–2022 har SGU tillsammans med Skogsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna, Naturvårdsverket och en rad kommuner arbetat med satsningen Naturnära jobb. Satsningen vände sig till personer som var nya eller relativt nyetablerade i Sverige eller personer som varit arbetssökande en längre tid. Tillsammans utförde de nästan 4 000 åtgärder över hela landet till nytta för naturvård och friluftsliv. Det visar en sammanställning av uppdraget som nu avslutats.

– Det här har varit till stor nytta inte bara för enskilda individer utan också för hela samhället med de många åtgärder som utförts i naturen. Arbetsuppgifterna som SGU har varit med och planerat har bidragit till att gamla borrör från prospekteringsverksamhet kapats och förslutits, att grundvattenkällor runt om i Sverige inventerats samt att sevärda geologiska besöksmål blivit lättare tillgängliga, berättar Eva Wendelin, projektledare på SGU.

Sammanställningen visar bland annat:

  • Under uppdraget anställdes 833 personer.
  • 37 procent av de som anställdes var kvinnor.
  • Av de som slutat fram till september 2022 gick 39 procent vidare till jobb eller utbildning. 2021 var siffran 27 procent.
  • Merparten av medarbetarna utvecklades och stärkte sin hälsa under anställningen.
  • Inte mindre än 3 804 åtgärder har utförts av medarbetarna

Även under 2018 startades ett regeringsuppdrag kring Naturnära jobb. I och med riksdagens budgetbeslut för 2019 lades det ned i förtid. Ett nytt uppdrag kom sedan till 2020 som nu återigen alltså avslutas.

– Det är viktigt att få långsiktig kontinuitet i sådana här uppdrag, inte minst utifrån medarbetarnas perspektiv. Start och stängning av verksamheten, oavsett hur det utförs är kostsamt och ineffektivt. Samtliga myndigheter ser gärna att uppdraget istället hade permanentats med jämn finansiering över tid, säger Eva Wendelin.

Se alla aktiviteter och var de utförts i denna karttjänst

Läs rapporten Naturnära jobb – Att genomföra en satsning på naturnära jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden

Senast granskad 2022-07-26

Nyheter