Bild på en försöksyta.

Försöksyta stabilisering omättad zon Sundsvall-Timrå flygplats.

Foto: Klas Arnerdal, SGU

Forskningsprojekt om åtgärdstekniker för PFAS

För att minska spridningen av PFAS har SGI fått ett regeringsuppdrag om att under perioden 2022–2026 arbeta med forskning och kunskapsspridning rörande undersökning, utredning och åtgärder av PFAS-förorenade områden.

SGU stöttar SGI i arbetet och har en aktiv roll i in situ stabiliseringsdelen och de två pilotprojekt som genomförs i uppdraget. De åtgärdsmetoder för PFAS i jord och grundvatten som ska testas och utvecklas inom RU PFAS är jordtvätt, in situ stabilisering, termisk behandling och luftinjektering.

In situ stabilisering av PFAS

En risk som områden förorenade med PFAS ofta utgör är att den spridning som sker med grundvatten riskerar hota nedströms liggande grundvatten eller ytvattenrecipienter. Ett sätt att förhindra vidare spridning av PFAS från ett markområde är att blanda in en sorbent som har en hög förmåga att stabilisera PFAS, såsom aktivt kol. Det övergripande syftet med projektet är att demonstrera och utvärdera in situ stabilisering för att reducera spridningen av PFAS i mättad och omättad zon.

Inom projektet genomförs pilotstudier på två PFAS-förorenade områden. Platskarakterisering är av största betydelse inför genomförande av en saneringsåtgärd. Därför har omfattande undersökningar genomförts under året. De tekniker som har använts inkluderar bland annat dynamisk grundvattenprovtagning, sonicborrning med tillhörande geologisk kartering, mätning av grundvattenflöde och PFAS-transport med iFlux, geofysiska mätningar och laktester. Både konceptuella och numeriska modeller för hydrogeologi och föroreningstransport har tagits fram för de aktuella områdena.

Inom Sundsvall-Timrå flygplats undersöks effekten av en källtermsbehandling. Arbetet omfattar in situ behandling av såväl omättad zon genom inblandning av aktivt kol som mättad zon av genom injektering av kolloidalt aktivt kol (CAC). Försöket i omättad zon inleddes hösten 2023 med att jord grävdes upp och blandades med aktivt kol. Blandningen packades i behållare (cirka 2 m3) för att kunna studera utlakningen av PFAS under kontrollerade former. I försöket jämförs två olika typer av aktivt kol. Försöket i mättad zon inom Sundsvall-Timrå flygplats kommer att starta våren 2024.

RU-PFAS-2.jpg

Injektering av barriär vid Örnsköldsviks Flygplats.

Foto: Klas Arnerdal, SGU

Vid Örnsköldsvik flygplats har en barriär med CAC installerats under hösten 2023. Barriären syftar till att behandla en plym med förorenat grundvatten från en brandövningsplats. Resultaten från platskarakterisering och hydrogeologisk modellering har använts som ett stöd vid dimensionering och optimering av den 70 meter långa och cirka fem meter djupa barriären.

Uppföljningen av de åtgärder som har genomförts inom de två flygplatserna har påbörjats och kommer att fortsätt under hela uppdragstiden.

Tre postdoktorer

Som en del av regeringsuppdraget har tre forskningsområden identifieras. Forskningsområdena är termisk behandling av PFAS-förorenade områden, luftbubbling in situ och modellering av PFAS-spridning i mark och grundvatten. Arbetena görs vid Örebro universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala universitet.

Senast granskad 2024-02-23