Kårehogen. Foto Kristin Forsberg

Foto: SGU

Plantskolor och bekämpningsmedel

Inom ramen för arbetet med miljömålet Giftfri miljö ska SGU bland annat inventera, undersöka och åtgärda områden som förorenats av statliga organisationer som inte längre finns kvar. Nedlagda statliga skogsplantskolor är en sådan verksamhet som SGU har ansvar att utreda och vid behov åtgärda.

De tidigare statliga myndigheterna Domänverket och de regionala skogsvårdsstyrelserna hade flera skogsplantskolor runt om i landet där plantor för skogsbrukets behov drevs upp. SGU har identifierat ett 40-tal före detta skogsplantskolor.

SGU arbetar tematiskt och brett med inventering, utredning, riskbedömning samt forskning och utveckling (FoU) inom åtgärdstekniker. Detta för att bygga upp den kunskap som är nödvändig för att fatta rätt beslut i utrednings- och åtgärdsfas för skogsplantskolorna.

På de före detta skogsplantskolorna har bland annat bekämpningsmedlet och insekticiden DDT använts både för doppning av plantor och sprutning på odlingsfälten fram till dess att användningen förbjöds i mitten av 1970-talet (statliga skogsplantskolor fick dispens för fortsatt användning av DDT-preparat efter det generella förbudet i Sverige 1969).

De olika plantskolorna är ofta förhållandevis lika varandra när det gäller föroreningssituation, skyddsobjekt, geologi och markanvändning. Omkring hälften av plantskolorna tillhör i riskklass 1 och 2 och är nu undersökta eller håller på att undersökas av SGU och Sveaskog.

SGU har tagit fram generella övergripande åtgärdsmål för de tidigare statliga skogsplantskolorna. De övergripande åtgärdsmålen har tagits fram i syfte att kommunicera SGU:s allmänna ställningstagande till tillsynsmyndigheter, anlitade konsulter, intressenter och andra berörda.

Läs våra generella övergripande åtgärdsmål.

Poster

SGU:s poster om skogsplantskolor till Renare marks vårmöte 2020 (nytt fönster)

Powerpoint-presentation

Informationsmöte 2021-01-14, åtgärdstekniker skogsplantskolor (nytt fönster)

 

Senast granskad 2021-09-06

Kontaktperson

  • Hanna Wåhlén

    Telefon: 08-54521511
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Mark och grundvatten - Renare mark och vatten
    Skicka e-post