Kårehogen. Foto Kristin Forsberg

Foto: SGU

Plantskolor och bekämpningsmedel

Inom ramen för arbetet med miljömålet Giftfri miljö ska SGU bland annat inventera, undersöka och åtgärda områden som förorenats av statliga organisationer som inte längre finns kvar. Nedlagda statliga skogsplantskolor är en sådan verksamhet som SGU har ansvar att utreda och vid behov åtgärda.

De tidigare statliga myndigheterna Domänverket och de regionala skogsvårdsstyrelserna hade flera skogsplantskolor runt om i landet där plantor för skogsbrukets behov drevs upp. SGU har identifierat ett 40-tal före detta skogsplantskolor där SGU har ett ansvar.

På de före detta skogsplantskolorna har bland annat bekämpningsmedlet och insekticiden DDT använts både för doppning av plantor och sprutning på odlingsfälten fram till dess att användningen förbjöds i mitten av 1970-talet (statliga skogsplantskolor fick dispens för fortsatt användning av DDT-preparat efter det generella förbudet i Sverige 1969).

Omkring hälften av de skogsplantskolor som SGU ansvarar för tillhör riskklass 1 och 2, enligt det nationella prioriteringssystemet MIFO, och är nu undersökta eller håller på att undersökas. De olika plantskolorna är ofta väldigt lika varandra när det gäller föroreningssituation, skyddsobjekt, geologi och markanvändning, vilket gör att resultat från riskbedömningar kan gälla för flera plantskolor, trots att de ligger på olika platser i landet. SGU kan därför arbeta tematiskt och brett med inventering, utredning, riskbedömning samt forskning och utveckling (FoU) inom åtgärdstekniker för plantskolorna. Det tematiska arbetssättet bygger upp den kunskap som är nödvändig för att fatta rätt beslut i utrednings- och åtgärdsfas för skogsplantskolorna.

Läs mer om undersökningar vid de före detta skogsplantskolorna

SGU har tagit fram generella övergripande åtgärdsmål för de tidigare statliga skogsplantskolorna. De övergripande åtgärdsmålen har tagits fram i syfte att kommunicera SGU:s allmänna ställningstagande till tillsynsmyndigheter, anlitade konsulter, intressenter och andra berörda. De utgör även grund för översiktlig riskbedömning och bedömning av åtgärdsbehov och prioritering mellan de enskilda objekten.

Läs våra generella övergripande åtgärdsmål

Poster

SGU:s poster om skogsplantskolor till Renare marks vårmöte 2020

Senast granskad 2023-06-30