För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
Kårehogen. Foto Kristin Forsberg

Foto: SGU

Plantskolor och bekämpningsmedel

SGU arbetar sedan några år tillbaka tematisk med de tidigare statliga skogsplantskolorna. SGU ansvarar för många objekt och de olika plantskolorna är ofta förhållandevis lika varandra när det gäller föroreningssituation, skyddsobjekt, geologi och markanvändning.

Plantorna som drevs upp besprutades med DDT-preparat mot insektsangrepp och odlingsytorna omfattade ofta flera hektar, vilket gör att det rör sig om väldigt stora volymer förorenad jord. Vi arbetar brett med utredning, riskbedömning samt forskning och utveckling (FoU) inom åtgärdstekniker för att bygga upp den kunskap som är nödvändig för att fatta rätt beslut i utrednings- och åtgärdsfas.

De tidigare statliga myndigheterna Domänverket och de regionala skogsvårdsstyrelserna hade flera skogsplantskolor runt om i landet där plantor för skogsbrukets behov drevs upp. SGU har undersökt ett 20-tal av dessa skogsplantskolor (huvuddelen inom riskklass 1 och 2). DDT är det bekämpningsmedel som påträffas oftast och i högst halter. Det beror på tidigare frekvent användning, att DDT-molekylens egenskaper gör att den binds hårt till partiklar i marken och att nedbrytning av DDT går långsamt under naturliga förhållanden. Högst halter av DDT påträffas ofta inom mindre områden vid tidigare verksamhetsytor där exempelvis doppning av plantor i DDT eller påfyllning av traktorsprutan har skett. Låga till måttliga halter av DDT återfinns i ytlig jord på tidigare odlingsytor och ingen påverkan av DDT på grundvattnet har påvisats vid utförda utredningar. Markanvändningen på de tidigare statliga skogsplantskolorna varierar men några exempel är vallodling (för foder), åkermark och betesmark för kor och hästar. I några fall har områdena bebyggts med bostadshus efter att skogsplantskolorna har lagts ner.

SGU har tagit fram generella övergripande åtgärdsmål för de tidigare statliga skogsplantskolorna. De övergripande åtgärdsmålen har tagits fram i syfte att kommunicera SGUs allmänna ställningstagande till tillsynsmyndigheter, anlitade konsulter, intressenter och andra berörda.

Läs våra generella övergripande åtgärdsmål.

Poster

SGUs poster om skogsplantskolor till Renare marks vårmöte 2020 (nytt fönster)

Powerpoint-presentation

Informationsmöte 2021-01-14, åtgärdstekniker skogsplantskolor (nytt fönster)

 

Senast granskad 2021-03-23

Kontaktperson

  • Kristin Forsberg

    Telefon: 046-311 772046-311 772
    Ort: Lund
    Avdelning: Mark och grundvatten - Renare mark och vatten
    Skicka e-post