För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Riskbedömning och åtgärdsstrategier

SGU arbetar med fördjupade riskbedömningar för att verifiera de risker som har identifierats vid tidigare skogsplantskolor.

Risker för markmiljön på odlingsfälten vid en tidigare plantskola har utvärderats med triadmetoden. Triadmetoden använder toxikologiska, kemiska och ekologiska data för att utvärdera och bedöma risk. I utredningen jämfördes markmiljöns funktion inom ett förorenat odlingsområde med ett närliggande oförorenat referensområde.

Risker för människor och djurs hälsa har för samma plantskola bedömts genom att analysera DDT i flera medier än jord (exempelvis växter, musslor och daggmask) och beräkna daglig exponeringsdos. Resultaten visar att DDT i de måttliga halter som förekommer på de tidigare odlingsfälten inte utgör en risk för markmiljön. Små däggdjur (exempelvis näbbmöss) kan utsättas för en risk om de enbart intar föda från det förorenade området, ingen risk förelåg för fåglar och större däggdjur. För människor kan intag av kött- och mejeriprodukter från kor som huvudsakligen betar på de tidigare odlingsfälten innebära en risk.

För att kunna genomföra fördjupade riskbedömningar för tamdjur pågår ett arbete med att ta fram en metodik och definiera exponeringsscenarier för kor, hästar, får och höns samt människor konsumerar produkter från dessa djur. Detta ingår inte i Naturvårdsverks generella modell.

SGU har under 2019 identifierat följande scenarier med teoretiska risker som förekommer eller kan komma att förekomma i framtiden vid våra före detta skogsplantskolor:

  • Ridskoleverksamhet
  • Växtodling
  • Egna höns
  • Liten besättning kor/får för köttproduktion
  • Gårdsmejeri med egna kor

Målet med arbetet är att komma fram till vilken exponeringsväg eller vilka exponeringsvägar som bidrar mest till den teoretiska risken. Eftersom en teoretisk risk inte är det samma som en verklig risk så ska arbetet även leda fram till en provtagningsmetodik för att bekräfta eller utesluta risk.

Senast granskad 2021-05-10