Foto på en provtagare som kommer upp från havet.

En GEMAX-provtagare kommer upp med sediment från havsbotten.

Foto: Sarah Josefsson/SGU.

2 maj 2023

Analys av miljögifter i Östersjön ger ny kunskap om föroreningar

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har undersökt organiska föroreningar som bland annat PFAS och PAH i bottensediment runt Gotland och i Bråviken. Resultaten visar att en del föroreningar har högst halter nära land medan andra har högst halter ute i havet.

Under sommaren 2019 undersökte SGU hur fosfor i havsbottensediment bidrar till övergödning i Östersjön. I samband med undersökningen togs även sedimentprov för analys av organiska föroreningar från Bråviken utanför Norrköping, och runt Gotland, och resultaten från dessa är nu klara.

Höga halter av miljöföroreningar är ett problem för Östersjöns miljö, exempelvis genom att bottenlevande djur påverkas eller fisk får höga halter, vilket även kan påverka människors hälsa. För att se om föroreningshalterna varierar från land och ut till havet togs sedimentprov längs en linje mellan fastlandet och Gotland, samt öster om Gotland.

– Vi har provtagit nära kusten och längre ut i havet, och kunnat se att olika typer av föroreningar har olika höga halter på olika ställen. En del ämnen har höga halter nära land, vilket tyder på att det fortfarande finns betydande källor kustnära, medan andra ämnen har högre halter ute i havet, till exempel ämnen som varit förbjudna ett tag, säger Sarah Josefsson, statsgeolog på SGU.

Analysen visar att halterna av fluorerade ämnen, så kallade PFAS, och av bromerade flamskyddsmedel, så kallade PBDE, var som högst i Bråviken. Detta tyder på att det finns betydande källor från land till dessa ämnen, exempelvis utsläpp via reningsverk eller avrinning från förorenade markområden.

Mellan fastlandet och Gotland hade sedimenten de högsta halterna av organiskt kol. Många organiska föroreningar binder till organiskt kol, men trots detta var det bara cybutryn, HCB, organofosfater och DEHP som hade högst halter här.

Ett oväntat resultat var i stället att flera föroreningar förekom i högst halter öster om Gotland. Detta var ämnen som har varit kända föroreningar länge, och där utsläppen har förbjudits eller begränsats, till exempel dioxiner, DDT-ämnen, PCB, TBT och PAH. Källan till många av dessa föroreningar tros vara diffus spridning via nedfall från luften.

– Vi har ingen förklaring till varför halterna var högre öster om Gotland jämfört med mellan fastlandet och Gotland. I framtiden vore det intressant att genomföra fler transektstudier från kusten och till utsjön, även i andra delar av Östersjön säger Sarah Josefsson.

Läs rapporten Organiska föroreningar i kust- och utsjösediment i Egentliga Östersjön.

Senast granskad 2023-05-02