Foto: Patrik Rosendal Larsson, SGU

7 april 2020

Ny kunskap om övergödningen i Östersjön

SGU undersökte sommaren 2019 havet runt Gotland och i Bråviken för att se i vilken grad fosfor i bottensedimenten bidrar till Östersjöns övergödning. Resultaten ger ny kunskap om vilka åtgärder mot övergödning som kan vara effektivast.

Övergödningen, som skapar algblomning och syrefria döda bottnar, är ett av Östersjöns största miljöproblem. Stora mängder näringsämnen, så som fosfor, har under lång tid släppts ut från land och en del har hamnat i bottensedimenten i Östersjön. Därifrån kan fosforn läcka ut och åter bidra till övergödningen och algblomningen. Att veta hur mycket av fosforn som läcker ut och hur mycket som begravs i sedimenten är därför av stor vikt för att komma till rätta med problematiken kring övergödningen. Till stor del är dock omfattningen av detta okänd, inte minst i sediment längre bort från kusten.

För att ta reda på mer om detta genomförde SGU undersökningar för att mäta fosfor i sediment runt Gotland och i Bråviken under sommaren 2019. Förutom fosfor undersöktes också halterna av metaller i sediment, inte minst järn, som vid tillgång på syre kan binda fosfor i sediment och minska läckaget.

– Vi ser bland annat att det bara är i sedimenten nära fastlandet, och inte i sedimenten runt Gotland, som fosfor binds. Det här beror troligtvis på att sedimenten längre ut inte har tillräckligt höga halter av järn, säger Sarah Josefsson, projektledare på SGU, och fortsätter:
– Det betyder att om sedimenten utanför Gotland syresätts så kan de inte binda så mycket fosfor som man tidigare kan ha trott, och att åtgärder mot övergödning istället gör bäst nytta om de sätts in på land.

En ledtråd till vilka miljöåtgärder som är effektivast

Det övergripande syftet med arbetet har varit att kartlägga utbredningen av fosfor och andra miljöföroreningar i bottensedimenten, för att på så vis ta fram bättre modeller över miljön i Östersjön. Bättre underlag om fosfor och dess koppling till Östersjöns miljöproblematik är mycket viktigt för kunna välja och prioritera vilka miljöåtgärder som ska sättas in.

– Informationen från undersökningarna bidrar till mer underbyggda beslut om åtgärder. Vi jobbar samtidigt vidare med att få ännu bättre modeller över hur fosfor kan läcka från sedimenten, säger Sarah Josefsson.

Arbetet med att kartlägga utbredningen av fosfor och andra miljöföroreningar i Östersjö-sedimenten har gjorts i samarbete med Havs- och Vattenmyndigheten. Resultat om halter av organiska miljöföroreningar kommer att komma senare under året.

Läs rapporten "Fosfor och andra grundämnen i kust- och utsjösediment"

Senast granskad 2020-04-07