Bild på ballast.
22 december 2023

Fortsatt ökat behov av ballast i Sverige

Byggindustrins lågkonjunktur 2022 återspeglas i lägre efterfrågan på och sjunkande produktion av ballastmaterial. Framtida behov pekar dock på att efterfrågan kommer att öka de närmaste åren. Det är några av slutsatserna i SGU:s årliga sammanställning Grus, sand och krossberg 2022, som visar samhällets behov och användning av ballast.

Ballast är en huvudkomponent i asfalt och betong och är av strategisk betydelse för att kunna bygga ett mer hållbart och robust samhälle. Stora mängder ballast behövs till byggandet av flera infrastrukturprojekt som pågår runt om i landet. SGU har sammanställt statistik kring landets sammantagna produktion av ballast. De senaste siffrorna från 2022 visar på en något minskad total ballastproduktion, 96,2 miljoner ton. Naturgrusuttaget blev det lägsta någonsin, endast 6,5 miljoner ton utvanns vilket motsvarar 6,7 procent av den totala ballastproduktionen. Att naturgrusanvändningen minskar i relation till användningen av krossat berg ligger i linje med miljömålet kring naturgrusanvändning.

Omslag-GSK-2022.jpg

– Den minskande ballastutvinningen under 2022 bekräftar den lägre byggproduktionen i samhället. I och med att det kvarstår ett framtida behov av byggande av olika slag, kommer både byggbehovet och behovet av en säkrad ballastförsörjning vara betydligt större om några år, säger Mattias Göransson, statsgeolog vid SGU.

Långsiktig samhällsplanering blir allt viktigare och i det sammanhanget blir det allt mer betydelsefullt hur vi använder våra naturresurser. Stora mängder entreprenadberg och jordmassor utvinns i samband med vägbyggande och tunnelarbeten, uppskattningsvis 60 till 80 miljoner ton varje år. Kan dessa massor återanvändas i större omfattning än idag ökar den cirkulära ekonomin inom hela byggsektorn, vilket gynnar både miljön och ekonomin.

– För att öka återanvändningen av ballast behöver fler markområden i tätortsregionerna identifieras där olika sorters jord- och bergmaterial kan mellanlagras. Det är också viktigt att kunna mäta volymen av de årligen återanvända massorna. Idag saknas en obligatorisk redovisning av dessa massor – och det är något som behövs, säger Mattias Göransson.

Några siffror från rapporten Grus, sand och krossberg 2022:

  • De tre län som producerar mest ballast är Västra Götalands län (knappt 17 miljoner ton), Skåne län (11,3 miljoner ton) och Stockholms län (6,5 miljoner ton). Tillsammans stod dessa län för mer än en tredjedel av all ballastproduktion i Sverige under 2022.
  • Naturgrusproduktionen är med 6,5 miljoner ton den lägsta någonsin, vilket utgör 6,7 procent av den totala ballastproduktionen. Det är en minskning från 2021 med 1,1 miljoner ton.
  • Det totala antalet täkter fortsätter sjunka och är nu nere på 1 117 stycken. Både naturgrustäkterna och krossbergtäkterna har minskat i antal. Naturgrustäkterna har under 2020 minskat med 20 täkter till totalt 196 – för första gången utvinns naturgrus från mindre än 200 grustäkter.
  • Totalt levererades 7,9 miljoner ton industrimineral under 2022 vilket är en ökning med cirka 3 procent.
  • Naturstensindustrin levererade 211 000 ton färdiga produkter under 2022 (handelsblock, halvfabrikat och färdiga stenprodukter), vilket är en liten minskning sedan 2021.

Läs rapporten Grus, sand och krossberg 2022

Senast granskad 2023-12-22