Bild på grundvattenmagasin.

Grovt material i kontakten mot Piteälven i grundvattenmagasinet Piteälvsåsen Kolkstrand.

Foto: Eva Wendelin, SGU.

13 december 2023

Bättre beskrivningar av grundvattnet i Norrbottens, Kalmar och Skåne län

SGU har kartlagt och beskrivit tio grundvattenmagasin i Norrbottens, Kalmar och Skåne län i sex rapporter. Informationen är viktig för en hållbar hushållning av vattenresurserna.

Två av rapporterna gäller fyra grundvattenmagasin i Norrbottens län, tre av rapporterna gäller fem grundvattenmagasin i Kalmar län och en beskriver ett grundvattenmagasin i Skåne län. Tillgången på grundvatten inom de kartlagda områdena är god och efterfrågan är stor.

De nya rapporterna beskriver grundvattenmagasin som är viktiga både för den kommunala vattenförsörjningen och för privata brunnar, där grundvattnet både kan användas för vattenförsörjning och till exempel jordbruk eller industri.

Kartutsnitt.png

Grundvattenmagasinets avgränsning vid Vistträsk och Korsträsk by i Norrbottens län.

SGU:s kartläggning av grundvattentillgångar ger en översiktlig bild av magasinens utbredning, hydrauliska egenskaper, tillrinningsområden, anslutande ytvattensystem, förekomst av tätande lager, vattendelare och grundvattnets strömningsriktning. Magasinen klassas efter bedömd uttagsmöjlighet, det vill säga hur mycket grundvatten som kan utvinnas långsiktigt från magasinet. I rapporterna finns även en översiktlig bedömning av grundvattnets kemi.

Syftet med kartläggningarna är i första hand att skapa planeringsunderlag för vattenförsörjning, markanvändning och skydd av viktiga grundvattenförekomster.

K 744 Grundvattenmagasinen Persmålaåsen Rugstorp Persmålaåsen Fanketorp och Persmålaåsen Böle

K 745 Grundvattenmagasinet Bäckeboåsen Bäckebo

K 746 Grundvattenmagasinet Bäckeboåsen Rockneby

K 747 Grundvattenmagasinet Västra Vram

K 748 Grundvattenmagasinen Piteälvsåsen Nystrand och Piteälvsåsen Kolkstrand

K 749 Grundvattenmagasinen Vistträsk och Korsträsk by

Ladda ned fler rapporter från sidan Nypublicerat

Senast granskad 2023-12-13