Bild på förorenad jord och inrapporteringstjänsten.
8 december 2023

SGU lanserar ny tjänst för att validera och rapportera in miljögifter

SGU är datavärd för information om miljögifter som samlas in inom miljöövervakningen. Nu tar vi över valideringstjänsten, som tidigare har skötts av Metria, för att allt ska finnas under samma tak.

Under 2022 påbörjade SGU en samlad förvaltning av sina tre datavärdskap grundvatten, miljögifter och geotekniska markundersökningar. Genom datavärdskapen erbjuder SGU tjänster för inrapportering, förvaltning och för att tillhandahålla data inom respektive fokusområde samt expertkompetens i frågor kring provtagningar, datakvalitet och dataanalys. Nyligen sattes en ny inrapporteringstjänst till datavärdskapet för grundvatten i drift och nu görs samma sak för datavärdskapet för miljögifter.

– Denna inrapportering gjordes tidigare via en tjänst som sköttes av Metria, men nu är tanken att allt ska kunna göras via SGU:s webbplats. Tjänsten är relativt lik den tidigare, men med några förändringar för att underlätta för inrapportörerna, berättar Håkan Johansson, statsgeolog på SGU.

Den nya inrapporteringstjänsten kan nås på vår webbplats:

Rapportera in data (nytt fönster)

Mer information om datavärdskapet för miljögifter finns här:

Datavärdskap för miljögifter

En etablering av datavärdskapet för geotekniska markundersökningar har pågått parallellt där Version 1.0 Test 3 av den nationella specifikationen för Geotekniska markundersökningar nu är tillgänglig för granskning. Specifikation och övrigt material kan hittas på både SGUs och Lantmäteriets officiella webbplatser.

Datavärdskap för geotekniska markundersökningar

Senast granskad 2023-12-08