Datavärdskap för geotekniska markundersökningar

Geotekniska markundersökningar utförs för att fastställa jord-, berg- och grundvattenförhållanden. Det gör man genom att bestämma jord och bergs tekniska egenskaper samt genom att samla in annan relevant information om det aktuella utredningsområdet.

Arbetet som har startats upp är ett förberedande arbete med målsättningen att etablera ett nationellt datavärdskap för geoteknisk information. Lantmäteriet är samordnare och Sveriges geologiska undersökning (SGU) kommer att vara datavärd och specifikationsansvarig. Statens geotekniska institut (SGI) är förvaltningsmyndighet för geotekniska och miljögeotekniska frågor och agerar i projektet som en samverkansaktör och bidrar med specialistkompetens inom geoteknik.

Då geotekniker i dagsläget använder programvaran Trimble Geosuite när de har utfört en geoteknisk markundersökning så deltar leverantören Trimble som rådgivare i projektet. Datavärdskapet är dock inte hårt knutet till Trimble, utan alla aktörer som vill skicka in data kommer kunna ansluta sig på samma sätt. I arbetet ingår publicering av datamängden på Nationella geodataplattformen (NGP) som Lantmäteriet tillhandahåller. På NGP ska det vara möjligt för alla att få tillgång till datamängder som behövs i samhällbyggnadsprocessen.

Nyttorna med att nationellt tillgängliggöra data är många och stora. Ett nationellt datavärdskap för geotekniska markundersökningar kommer ge förutsättningar för en effektivare samhällsbyggnadsprocess och avsevärda kostnadsbesparingar.

Arbetet omfattar i denna fas inte en fullskalig implementering, syftet är istället att utveckla en teknisk fungerande lösning och att testa den med referensgruppen. Referensgruppen består av utvalda leverantörer och användare av geotekniska data. I tabellen nedan visas de organisationer som referensgruppens representanter företräder. Omfattningen av geoteknisk information begränsas till jord och berg i denna pilot. Målet är att arbetet ska vara genomfört under våren 2023.

Representanter i referensgruppen

  • Göteborgs Stad
  • KTH
  • Lerums kommun
  • Luleå kommun
  • Skanska
  • Stockholms stad
  • Trafikverket
  • Tyréns
  • Uppsala kommun

Nationell specifikation

Arbetet med att ta fram nationell specifikation för geotekniska markundersökningar pågår och är en del av det arbete som har startat och beräknas vara klart under 2023.

Läs mer om specifikationer och vägledningar på lantmäteriets webbplats

Utkast 1

Ett första utkast är framtaget och är öppet för granskning. Underlaget består av ett beskrivande granskningsunderlag och informationsmodell i full storlek. Senast den 31 mars 2023 vill vi ha era synpunkter. Granskningsunderlag och svarsmall:

Granskningsunderlag NS (pdf)
Informationsmodell (png)
Svarsmall (docx)

Använd svarsmallen och mejla den till datavardskap@sgu.se

Senast granskad 2023-03-10