Bild på mätning av vatten.

Datavärdskap för miljö­gifter

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är på uppdrag av Naturvårdsverket nationell datavärd för miljögifter. De omfattar organiska föroreningar och grundämnen (inklusive metaller), insamlade inom den nationella och regionala miljöövervakningen.

Datavärdskapet för miljögifter innehåller främst data för biota, sediment och vatten, samt för matriser där screeningar av miljögifter utförts (slam, mark, damm, grundvatten, livsmedel, med flera).

Data som Naturvårdsverket finansierar tillgängliggörs med CC0-licens och är därmed fria att använda, återanvända, distribuera och aggregera, läs mer i faktarutan.

Rapportera data

Det är viktigt att data rapporteras in för att bli tillgängligt för samhället och olika användare. SGU har satt upp olika steg för att underlätta inrapporteringen och säkerställa att inrapporterade data håller god kvalitet.

Rapportera data för miljögifter

 

Ladda ner data 

Data från datavärdskapet för miljögifter laddar du ned genom att gå till sidan Kartvisare och utsök av halter.

Kartvisare och utsök av halter miljögifter 

Data för tidigare screeningundersökningar, som ännu inte har inkluderats i datavärdskapet för miljögifter, går fortfarande att ladda hem från det tidigare datavärdskapet hos IVL.

IVL Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter (nytt fönster)

Miljöövervakningsdata – screening av miljögifter

Äldre insamlad SGU-data (före 2017) för miljögifter i sediment som inte ingår i datavärdskapet för miljögifter finns i kartvisarna för metaller och näringsämnen respektive organiska miljögifter.

SGU:s Maringeologiska kartvisare

Data för halter av miljögifter i grundvatten finns hos datavärdskapet för grundvatten på SGU, även om en del data är inrapporterat till datavärdskapet för miljögifter när det har ingått i screeningundersökningar.

Datavärdskap för grundvatten

Data för halter av metaller i limniska sedimentprover dataförda hos SLU insamlade åren 1998–2000 från 100 referenssjöar ingående i det nationella miljöövervakningsprogrammet.

Metallhalter i limniska sediment (nytt fönster)

Datavärdskap utanför SGU

För vissa ämnesgrupper finns data även i andra datavärdskap, främst grundämnen och pesticider i datavärdskapen för sjöar och vattendrag respektive för jordbruksmark hos SLU, samt näringsämnen i datavärdskapet för oceanografi och marinbiologi hos SMHI. I datavärdskapet för hälsorelaterad miljöövervakning hos Karolinska institutet finns haltmätningar av miljögifter i huvudsakligen human vävnad.

Mark-vatten-miljödata | Externwebben (slu.se) (nytt fönster)

Datavärdskap för oceanografi och marinbiologi | SMHI (nytt fönster)

Datavärdskap för hälsorelaterad miljöövervakning (nytt fönster)

För mer information om andra datavärdar och tillgängliggörandet av data besök Naturvårdsverkets webbplats:

Miljödata (Naturvårdsverkets webbplats, nytt fönster)

Senast granskad 2023-12-06