Foto av två männsikor på ett fartyg som tar upp sedimentprov

Provtagning av bottensediment med rörprovtagare ombord på fartyget RV Skagerak.

Foto: Lena Holm/SGU

16 januari 2023

Myndigheter tar krafttag mot förorenade sediment för friskare sjöar och hav

Pilotförsök, en gemensam kunskapsplattform och undersökningar av sediment över hela landet, är exempel på vad som har gjorts inom ett regeringsuppdrag för att förbättra kunskapen om hur förorenade sediment bör hanteras. Uppdraget är redovisat till regeringen och resultaten syftar till ett kostnadseffektivt åtgärdsarbete.

Det finns många sedimentområden i svenska hav, sjöar och vattendrag som är påverkade av olika föroreningar. Att minska risken med föroreningarna är ofta svårt och kostnadskrävande och åtgärdstakten är långsam. På uppdrag av regeringen har därför länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning och Statens geotekniska institut gemensamt tagit fram mer kunskap och stöd i arbetet.

– Åtgärdstakten för förorenade sediment behöver öka för att vi ska nå de nationella miljömålen, men komplicerade tekniska lösningar och besvärlig administrativ hantering har utgjort hinder för att öka åtgärdstakten, säger Klas Arnerdal, projektledare på SGU.

För att kunna åtgärda förorenade sediment måste man veta var de finns. Var kommer föroreningarna från och vilka åtgärder kan göras för att förbättra sedimentmiljön? Inom uppdraget har en sammanställning av befintlig information om förorenade sediment gjorts.

– Kartläggningen visar att det finns ett stort utvecklingsbehov när det gäller att synliggöra, beskriva och samordna information och data om förorenade sediment, säger Lars Rosenqvist, geolog på SGU.

Dessutom har bottensediment på ett åttiotal områden runt om i Sveriges sjöar och kustområden undersökts, beskrivits och provtagits.

– Vid provtagning av misstänkt förorenade sediment är det viktigt att proverna tas på rätt slags bottnar. För att säkerställa detta är mätresultat från olika slags ekolod mycket värdefulla hjälpmedel, säger Johan Norrlin, geolog på SGU.

Sedimentproverna har analyserats på innehåll av föroreningar. Resultat av analyserna visar att föroreningsgraden var mycket höga inom flera av undersökningsområdena.

– Höga halter påträffades av koppar, zink, bly och kvicksilver och organiska ämnen som PAH, PCB, DDT och TBT och i viss mån dioxiner. Dessa sedimentområden behöver åtgärdas för att på sikt kunna nå god miljöstatus inom arbetet med god havsmiljö och vattenförvaltning. Når vi inte god miljöstatus så finns risken att EU bötfäller Sverige vilket kan bli väldigt kostsamt för Sverige som nation, säger Håkan Johansson miljökemist på SGU.

– Det finns stora behov av att åtgärda förorenade sedimentområden för att få en frisk vattenmiljö. Inom regeringsuppdraget har även fyra pilotförsök genomförts. Syftet med pilotförsöken har varit att bygga kunskap genom att prova olika metoder för att åtgärda och behandla förorenade sediment och muddermassor, säger Jerry Forsberg, projektledare på SGU.

Kunskapen och materialet som tagits fram inom regeringsuppdraget bidrar till att på ett mer effektivt sätt kunna identifiera både källorna till föroreningarna och vilka förorenade sediment som utgör den största risken för hälsan och vattenmiljön. Det tillsammans med lärdomarna från pilotförsöken gör att effektiva åtgärder kan sättas in där det behövs som mest för att minska riskerna och för att nå miljömålen.

Senast granskad 2023-01-16