3 januari 2023

Geofysiska flygdata 2022

Nu är data från SGU:s flyggeofysiska mätningar 2022 tillgängliga.

Data från de flygmätningar SGU genomförde under sommaren 2022 är nu tillgängliga.

Årets mätområde för SGU:s flygmätningar omfattade i huvudsak Västernorrlands län, men berörde även Jämtlands och Gävleborgs län. Aktuella områden är markerade i kartbilden nedan. Totalt flögs knappt 35 000 linjekilometer.

Data från flygmätningarna innehåller information om

  • hur jordens naturliga magnetfält varierar över ytan
  • markkoncentrationer av de naturligt radioaktiva grundämnena kalium, uran och torium
  • markens elektriska ledningsförmåga.

Med flygmätningar kan stora ytor kartläggas på relativt kort tid, även i områden som är svåra eller omöjliga att nå från marken. Beroende på mätmetod kan de flyggeofysiska mätningarna visa egenskaper hos berggrunden och jordarterna från markytan ner till flera kilometers djup. Informationen som samlas in är ett viktigt underlag inom bland annat berggrundskartläggning, mineralprospektering och samhällsplanering.

Mätningarna är en del av de rikstäckande kartläggningar som SGU utfört sedan 1960-talet. De senaste åren har SGU:s flygmätningar fokuserat på mineralintressanta områden snarare än på helt nya områden. Detta för att komplettera tidigare undersökningar med riktningsoberoende elektromagnetiska data.

Kontakta SGU:s kundtjänst (kundservice@sgu.se) för att beställa data. De finns ännu inte med i SGU:s webbaserade kartvisare, men kommer att läggas till där under året.

Läs mer om SGU:s regionala flyggeofysiska mätningar och vad de kan användas till

Karta med områden för geofysiska flygmätningar 2022 markerade.

Områden för de geofysiska flygmätningarna 2022 är markerade med svarta ramar i bilden.

 

Senast granskad 2023-01-03