Bild på zinktackor.

Tillgången på zink försvårades under 2022 på grund av höga energikostnader i Europa.

17 januari 2023

Instabila metallpriser under 2022

Under 2022 var metallpriserna instabila, med flera dramatiska upp- och nedgångar. Världen präglades av geopolitisk instabilitet och ekonomisk oro. Det visar SGU:s årssammanställning av metallpriser.

Rysslands invasion av Ukraina i februari påfrestade de globala leveranskedjorna och utlöste en energikris, vilken i sin tur hjälpte till att driva upp inflationen i världsekonomin. Ekonomiska tillväxten dämpades efter att centralbankerna höjde räntorna. Krisande fastighetssektor och smittspridning av nya varianter av covid-19 med nedstängningar i Kina har också påverkat den globala handeln av metaller.

Priset på järnmalm inledde starkt under årets första tre månader. Prisuppgången var ett resultat av en svag utveckling under år 2021. Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari 2022 bidrog till ytterligare prisuppgång och priset nådde toppnoteringen 162 dollar per ton i början på april. Smittspridning av covid-19 i Kina satte därefter spår i efterfrågan på järnmalm. Nya smittsamma varianter av viruset bidrog till flera omfattande nedstängningar av kinesiska stålverk. Den utdragna nedgången i landets fastighetssektor dämpade också den kinesiska ekonomin. I början av november var järnmalmspriserna på en tre års lägsta nivå; 82 dollar per ton. Lättnader av covid-19-regler och stöd till landets fastighetssektor bidrog till en viss återhämtning av priset under årets sista månad.

Basmetallerna koppar, bly, zink och aluminium hade också en stark utveckling under årets första månader. Priserna nådde rekordnivåer i mars. Rysslands invasion av Ukraina bidrog till en osäkerhet på marknaden eftersom Ryssland är världens sjunde största producent av koppar. Kopparpriset nådde årets högsta notering på drygt 10 700 dollar per ton i början på mars. För zink fanns farhågor om försörjningsbrist i och med Rysslands invasion av Ukraina och potentiella sanktioner mot Ryssland. Tillgången på zink försvårades ytterligare på grund av höga energikostnader i Europa. Zinkproduktion är energiintensivt och flera smältverk drog ner på produktionen. Under andra halvan av året minskade lagernivåerna i stort sett konstant. Priserna var dessutom instabila på grund av inflation och förväntningar om lågkonjunktur. Minskad efterfrågan från Kina bidrog också till att priserna föll vid flera tillfällen under hösten.

Ädelmetallen guld hade en intressant utveckling under året, trots att priset vid utgången av år 2022 var ungefär detsamma som vid årets inledning. Prisutvecklingen utgjorde ett skolboksexempel på hur finansmarknaden agerar vid ekonomisk instabilitet. Vid hög inflation söker investerare sin tillflykt till guldet eftersom pengar tappar i värde. Guldpriset låg på toppnoteringen 2 039 dollar per troy-uns i början på mars och priset låg kvar relativt högt under årets andra kvartal. Centralbankernas räntehöjningar som påbörjades under sommaren medförde att guldet blev mer ointressant och priset dalade. Bottennoteringen 1 629 dollar per troy- uns nåddes i november. Tillfälliga uppgångar under hösten förklaras av att guld handlas i amerikanska dollar. Den försvagade växelkursen bidrog till att guld blev mer attraktivt igen och priset ökade. Även silverpriset höll ungefär samma kurs vid årets slut som under årets ingång. Priset på silver följde till stor del guldpriset, men utvecklingen var mer drastisk eftersom både investerare och tillverkningsindustrin efterfrågar denna ädelmetall. Platina var den bäst presterande ädelmetallen under 2022. Priset ökade med drygt 11 procent under året. Ryssland är normalt en stor leverantör av platinagruppmetaller. Rysslands invasion av Ukraina och efterföljande sanktioner medförde att leveranskedjorna har styrts om till andra länder. Ryssland är även en stor producent av den besläktade metallen palladium. Priset hade en dramatisk utveckling under året och nådde toppnoteringen på drygt 2 900 dollar per troy-uns efter invasionen. Under resterande delar av året var priset instabilt på grund av både flaskhalsar i bilindustrin och minskad efterfrågan från tillverknings- och bilindustrin.

Nickel hade en dramatisk utveckling under 2022. Ryssland är en viktig producent av nickel. Invasionen av Ukraina och sanktioner från väst medförde att priset nådde rekordnivån 28 200 dollar per ton under våren. Som ett resultat stoppade metallbörsen i London (LME) all handel med metallen under sex dagar. Därefter var nickelpriset instabilt på grund av den ekonomiska oron på världsmarknaden. Nickel går bland annat in i elbilstillverkning. Ökad inflation och minskad efterfrågan från konsumenter påverkar därför priset negativt. Under juli nådde priset bottennoteringen 19 300 dollar per ton. Hösten präglades av oro för ett eventuellt förbud mot handel med nickel på LME. I november beslutades dock om att inte förbjuda handel och lagring av ryskt nickel och därefter började priserna återhämta sig. Under 2022 har priset ökat i genomsnitt med 40 procent.

Kobolt inledde starkt under 2022. Under det första kvartalet i år pressade den uppdämda konsumentefterfrågan på elektroniska varor och elfordon upp priser på batterimetaller och däribland kobolt. Under april nådde priset på kobolt en toppnotering på 81 900 dollar per kg. Ökad inflationstakt medförde att konsumenternas köpkraft totala efterfrågan på hemelektronik och batterier minskade. Priset sjönk till bottennivån 46 500 dollar per kg under andra kvartalet 2022. Kobolt bryts till stor del i Demokratiska republiken Kongo och under sensommaren uppstod stora logistikproblem där, bland annat på grund av översvämningar och ny smittspridning av covid-19. Priset har till viss del återhämtats under hösten. Priset har legat stabilt på en relativt låg nivå runt cirka 51 000 dollar per ton under hösten. Den låga, men stabila nivån, förklaras av en fortsatt dämpad efterfrågan på elektronikprodukter och elfordon.

Priset på batterimetallen litium inledde det första kvartalet med att fortsätta den prisökning som påbörjades under år 2021. Efterfrågan kom i första hand från batteritillverkning. Prisökningen på litiumkarbonat avstannade vid cirka 78 dollar per kg i början av april. Orsaken till en efterföljande nedgång var ökad smittspridning av covid-19 i Kina och återverkningar från konflikten i Ukraina i form av att fordonsindustrin fick brist på halvledare. Priset på litium stabiliserades i juni på grund av ökad efterfrågan från Kinas tillverkningsindustri. Under andra halvåret av 2022 påbörjade litiumpriset en återhämtning. Priset verkade tidvis vara helt opåverkad av både inflation och räntehöjningar. Efterfrågan på litium drevs på eftersom både EU och USA fortsatte att utveckla sina värdekedjor. Efterfrågan påverkades inte i samma utsträckning som för kobolt, till stor del beroende av att kobolt även är en viktig metall i elektronikprodukter. Under årets sista månad uppvisade priset på litium en nedåtgående trend som till stor del kan förklaras av minskad efterfrågan från Kina på grund av lättnader i landets covid-19-regler och ökad smittspridning i landet.

Ladda ner Metallprisbilaga 2022

Senast granskad 2023-01-17