Foto av  maskiner som sanerar mark.

Sanering Åsbro vid sjön Tisaren. Massor med PAH och arsenik muddras och ersätts med grus.

Foto: Fredrik Karlsson/SGU.

22 mars 2023

Ständig utveckling av SGU:s arbete med förorenade områden

I Sverige finns flera tusen förorenade områden. Undersökningar och åtgärder av dessa områden är avgörande för att uppnå det nationella miljömålet Giftfri miljö. Sveriges geologiska undersökning (SGU) är en av de största aktörerna i Sverige inom undersökning och efterbehandling av förorenade områden.

Det finns tusentals förorenade områden i landet som bedöms utgöra stora miljö- och hälsorisker och som behöver åtgärdas. SGU ansvarar bland annat för att utreda och åtgärda föroreningar orsakade av nedlagda statliga organisationer och har därmed en viktig roll i arbetet för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. SGU kan även gå in som huvudman för förorenade områden som helt eller delvis saknar ansvarig. SGU:s uppdrag i arbetet med förorenade områden är att:

  • Miljösäkra tidigare statliga beredskapslager för olja.
  • Utreda och i vissa fall åtgärda förorenade områden med statligt ansvar.
  • Utreda och åtgärda bidragsfinansierade områden i samarbete med Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

Den 22–23 mars deltar SGU på nätverket Renare Marks vårmöte i Linköping konsert och kongress. Årets tema är hållbar efterbehandling. Under dessa dagar presenterar vi bland annat nya metoder för att mäta DDT i markvatten, våra tematiska satsningar gällande olika branscher och områden förorenade av klorerade lösningsmedel samt hur man kan ta tillvara metaller och mineral från historisk gruvdrift i samband med efterbehandling. 

– SGU arbetar ständigt för att effektivisera och utveckla arbetet med att åtgärda förorenade områden och att bygga upp och återföra kunskap till branschen, säger Erika Skogsjö chef för enheten Renare mark och vatten på SGU.

FAKTA

Riksdagen beslutade 2010 om följande mål för Giftfri miljö: Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Senast granskad 2023-03-22